RIO – NL-Kapucijn

VME Kapucijn

Kapucijnenvoer 122-124/Tervuursevest 196

3000 Leuven

KBO 0807.941.803

reglement van interne orde

deel 1 – regels inzake de leefbaarheid van het gebouw

Normaal gezien zou er geen huishoudelijk reglement nodig zijn. We gaan immers van de veronderstelling uit dat iedere bewoner niets anders wenst dan rustig te wonen in een zindelijk gebouw. Om nutteloze incidenten zoveel mogelijk te voorkomen, hebben wij voor U een overzicht van de gebruiken in het appartementsgebouw gemaakt. Indien alle bewoners deze bepalingen strikt naleven wordt er geen afbreuk gedaan aan het wooncomfort waarop iedereen recht heeft.

De mede-eigenaars die hun appartement verhuren zijn er toe gehouden een exemplaar van dit reglement aan de huurder te overhandigen.

ARTIKEL 1. toegang tot het gebouw

De bewoners worden verzocht de deuren die toegang geven tot het gebouw steeds zorgvuldig te sluiten.

De toegang tot het gebouw is verboden aan leurders en bedelaars.

Wij dringen erop aan de deur slechts te openen met de afstandsbediening voor personen die U kent. Uw eigen veiligheid en deze van de medebewoners vereisen deze maatregel.

Vuile vingers op het glas van de toegangsdeuren kunnen niet permanent verwijderd worden, dus gebruik de handvatten.

Garagepoort en bijhorende toegangsdeur dienen eveneens steeds gesloten te worden. Behoudens defect is het niet toegestaan het blokkeringsmechanisme van de poort uit te schakelen. Onnodig uitschakelen van het systeem ontregelt het mechanisme en heeft een tussenkomst van de hersteldienst tot gevolg. Wie wordt betrapt zal dan ook opdraaien voor de hieraan verbonden factuur.

ARTIKEL 2. Gebruik van de liften

Aan het gebruik van de liften zijn strenge voorwaarden verbonden:

 • Het gebruik van de liften is verboden aan kinderen die niet vergezeld zijn van volwassenen.
 • Het opgegeven gewicht of maximum aantal personen mag in geen geval overschreden worden.
 • De liftdeuren mogen in geen geval geblokkeerd worden en de liften dienen steeds zo snel mogelijk ontruimd.
  • De bewoners dienen hierover hun leveranciers in te lichten. Ingeval van misbruik kan het gebruik aan deze laatste worden verboden.
 • Verhuizen met liften is verboden en zal leiden tot het heffen van een forfaitaire kostenvergoeding van €450,- bij vaststelling. De vergoeding wordt aangerekend via de afrekening van de eigenaar. (cfr AV 2009/04/24) .
 • Het vervoer van omvangrijke voorwerpen die de liftkooi zouden kunnen beschadigen is altijd verboden. Wie beschadigt betaalt.
 • Het vervoer van winkelkarretjes van warenhuizen of fietsen via de lift is verboden. Overtreders zullen per overtreding 25 euro dienen te betalen, verrekend via de eindafrekening van de eigenaar.
 • Het is het verboden de liften te gebruiken bij brand.

ARTIKEL 3. verhuis, verkoop, verhuur

 • Het is verboden om reclame te hangen in de gemene delen of op de balustrades.
 • Eigenaars zijn verplicht om het RIO ter beschikking te stellen van hun huurders. Eigenaars blijven persoonlijk verantwoordelijk voor de naleving van het RIO door hun huurders.
 • Korte termijnverhuur is niet toegestaan in het gebouw.
 • Het is verboden om de personenliften te gebruiken bij verhuis (zie artikel 2)
 • Bij gebruik van ladderlift is het verplicht om de glazen panelen van de terrassen af te dekken met eerst een deken en dan mits het gebruik van de speciale verhuis-adapter. Deze adapter kan gereserveerd worden bij de RVM of via de syndicus.
 • Elke verhuis moet gemeld worden aan de syndicus. Er wordt een forfaitaire verhuisvergoeding aangerekend van €200,- .
  • Indien de verhuis >15 dagen op voorhand gemeld wordt aan de syndicus wordt dit bedrag gereduceerd naar €100,-
  • In de forfait is inbegrepen (het gebruik van de adapter en toezicht op correcte installatie door afgevaardigde van de VME)

ARTIKEL 4. Vuilnis

Voor restafval, PMD en GFT staan er in de tuin voor het gebouw Molok containers ter beschikking van de bewoners. Deze kunnen worden geopend met de sleutel van de toegangsdeuren. Het dumpen van afval ander dan eigen huisvuil is niet toegestaan. Bij overtreding zal een forfaitaire vergoeding van 50 euro aangerekend worden, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten voor de verwijdering zoals beslist op de Algemene Vergadering van 24/04/2009.

 • Zowel restafval als PMD moet aangeboden worden in doorzichtige zakken, of in bulk gestort worden zodat de afhaalfirma de sorteerregels kan controleren. Kosten die gemaakt worden om de Molok container in regel te stellen wegen inbreuken op de sorteerregels kunnen worden doorgerekend aan de eigenaar van de overtredende kavel.
 • GFT (Groenten- Fruit- en Tuinafval) moet in de daarvoor voorzien container gestort worden. Het GFT moet worden aangeboden in BIO AFBREEKBARE ZAKJES of in bulk
 • Voor papier en karton staan in de garage containers ter beschikking.

Het stedelijk reglement is steeds van toepassing. Afwijkingen kunnen niet worden toegestaan. Alle bewoners zijn gehouden de onderrichtingen van de syndicus op te volgen.

ARTIKEL 5. lawaaihinder

Het probleem lawaai is steeds een delicaat onderwerp.

Op dit gebied wordt gemakkelijk overgeheld naar zowel te nonchalante als te strenge gedragingen. Hinderlijk geluid, van welke aard ook, moet steeds zowel overdag als ’s nachts vermeden worden. Iedere bewoner moet er voor zorgen dat de rust binnen het gebouw niet verstoord wordt.

Hierna volgt een opsomming van oorzaken voor storend lawaai:

 • Dichtslaan van deuren
 • Luid roepen of spreken in de gangen.
 • Luidruchtige afstelling van radio en televisie.
 • Gebruik van waterkranen en het nemen van baden midden in de nacht.
 • Dragen van pantoffels en plaatsen van lawaai werende stickers onder meubels is aanbevolen.
 • Uitvoeren van werken
 • Langdurig gebruik van appartementsbel
 • Geblaf van honden.
 • Het voor lange duur alleen in het appartement achterlaten van honden mag niet.
 • Het houden van honden en katten is maar al te vaak een punt van discussie daar deze huisdieren in vele gevallen aanleiding geven tot overlast bij de andere mede­bewoners. Het houden van honden en katten kan dan ook best worden vermeden. Het beheer van het gebouw zal niet nalaten om in geval van ernstige hinder de eigenaars van de rust verstorende dieren voor de vrederechter te dagen.
 • Het gebruik van machines na 22 uur.
 • Het houden van nachtelijke feestjes. Als dit al eens uitzonderlijk voorvalt verwittig dan minstens voorafgaand uw buren of hang een briefje uit in de liften.
 • Uitvoeren van karweien en verplaatsen van meubels na 19 uur en voor 7uur30 is verboden. In ieder geval dient de nachtrust verzekerd van 22 tot 7 uur.

Mensen van goede wil kunnen door het voorkomen van de hiervoor vermelde geluidsoorzaken de rust in het gebouw vrijwaren en nutteloze ongemakken of geschillen met medebewoners vermijden.

ARTIKEL 6. uitzicht van het gebouw

Om een verzorgd uiterlijk van het gebouw te bewaren wordt de nadruk gelegd op volgende punten:

 • Verbod kledingstukken, was, lakens en dekens door het open raam of op balkons uit te hangen.
 • Verbod in de appartementen kledingstukken of handdoeken op te hangen zodat ze zichtbaar zijn van op de straat.
 • Verbod om uitzicht storende voorwerpen op te stapelen op de vensterbanken.
 • Om de eenvormigheid te bewaren dienen naamplaatjes voor bellen, bussen en deuren te worden besteld via de syndicus of medebeheerder (TVL).
 • Elke bewoner zal er voor zorgen zijn ramen regelmatig te reinigen en onmiddellijk te voorzien in vervanging van gebarsten of gebroken glas.
 • De gemeenschappelijke delen, in het bijzonder de trapzalen, gangen, en ingangen dienen steeds vrij te blijven. Op enige uitzonderingen na zijn de terrassen een evacuatieweg bij brand. Een doorgang van 80 cm. moet voorzien worden en de tussenschotten moeten vrij gehouden zodat ze kunnen worden geopend indien nodig. Indien een tussenschot klemt, niet opent of storend rammelt dient de syndicus of medebeheerder verwittigd te worden.

Het is verboden :

 • om het even welk huishoudelijk werk (o.a. reinigen van tapijten) uit te voeren in de gemeenschappelijke delen
 • Etensresten of om het even wat door de ramen of over de terrassen te gooien. Vooral het naar beneden gooien van sigarettenpeuken en as is een bron van ergernis voor de lager wonende buren en is verboden. Denk ook eens aan het brandgevaar of beschadiging van onderliggende zonnetenten.

ARTIKEL 7. ramen en accessoires

Alle vernieuwingen van ramen en accessoires (rolluiken, screens …) moeten worden uitgevoerd volgens de voorschrift in het document 18.1441 Kapucijn – Voorschriften ramen – 30-01-2023 (beschikbaar op het webplatform) en de beslissing van de AV dd 24-04-2009

Samengevat:

 • De indeling van de ramen moet steeds hetzelfde blijven
 • De kleur mag niet afwijken van de vastgelegde kleuren (RAL 7040)
 • Aluminium profielen
 • Bij vernieuwing van de ramen is de eigenaar verantwoordelijk voor de correcte aansluiting met het terras en de waterwering. en terras
 • Rolluiken dienen wit van kleur te zijn
 • Screens: geleiders en onderlat zijn in dezelfde kleur als de ramen, nml RAL 7040 mat ( poedercode AE300117704020), kleur van het screendoek is PEARL SC0707, Serge 5%+

ARTIKEL 8. GEBRUIK VAN DE TERRASSEN

 • Uitzicht:
  • Er mogen geen vuilzakken op de terrassen geplaatst worden.
  • Het is verboden om bloembakken, antennes of andere, te bevestigen of te hangen aan de glazen panelen van de balkons. Ook het hangen van wasgoed op de glaspanelen of op het terras, zelfs op een droogrek, is verboden
  • Het is o.a. omwille van brandveiligheid en afwatering ten strengste verboden om een andere vloer te leggen op de terrastegels (zoals houten vloer of kunstgras, …). Verwijdering zal per direct bevolen worden. Mogelijke kosten voor verwijdering of administratie zal doorgerekend worden aan de eigenaar van de overtredende kavel.
 • Schoonmaken van de terrassen:
  • Er mag enkel met een natte dweil gekuist worden op de terrastegels, er mag zeker geen water uitgegooid worden op de tegels van dit nieuwe afwateringsysteem ! Dat kan op het onderliggend terras terecht komen ! Heb eerbied voor uw buren.
  • Bloembakken op de Terrassen moeten voorzien zijn van schotels onder de bakken, zodat vuil niet tussen de tegels kan vallen
 • De vrije doorgang op de doorloop terrassen moet minstens 80 cm zijn en blijven voor eventuele evacuaties. Er mogen dus geen kasten brede zetels, tafels of andere meubelen staan die de nodige doorgang versperren.

ARTIKEL 9. Fietsen en kinderwagens

 • Deze mogen slechts gestald worden in de private kelders of in de gemeenschappelijk voorziene plaatsen.
 • Het is verboden fietsen tegen de gevels of tuinhagen van het gebouw te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om elektrische fietsen (en voertuigen in het algemeen) op te laden in de garage.

ARTIKEL 10. huishoudapparaten en antennes

 • Alle huishoudapparaten moeten parasietvrij zijn ten einde de ontvangsten van radio en televisie niet te storen.
 • Er is geen gemeenschappelijke antenne. Men kan zich aansluiten bij een distributeur naar keuze.
 • Plaatsen van parabool antennes werd door de algemene vergadering toegestaan op voorwaarde dat deze niet boven de balustrade uitkomen en een vluchtweg van 80 cm. behouden blijft. Bij niet naleving van de gestelde eisen zal een verbod op deze antennes ter stemming aan de algemene vergadering voorgelegd worden.

ARTIKEL 11. groenzone en beplantingen

 • Het is niet toegestaan over de grasperken te lopen.
 • Enkel de aangestelde tuinman mag werken uitvoeren aan de tuin.
 • Tegen de hagen geplaatste fietsen zullen worden verwijderd.
 • Dieren dienen uit de beplantingen gehouden te worden.
 • Het herstellen van aangebrachte schade of verwijderen van uitwerpselen zal aan de eigenaar worden aangerekend.

ARTIKEL 12. werkman/vrouw

De werkman/vrouw staat ten dienste van de gemeenschap. Zijn/haar taken zijn omschreven in een werkcontract. Alleen de syndicus of de medebeheerder kunnen bijkomende opdrachten geven. Opmerkingen dienen overgemaakt aan de medebeheerder of syndicus.

Dagelijks toezicht in het gebouw wordt uitgevoerd door TVL. (Tybo en Luc)

 • Uithanging van mededelingen
 • Melding van calamiteiten bij de syndicus
 • Kleine herstellingen (in samenspraak met de syndicus)
 • Kleine onderhoudswerken (in samenspraak met de syndicus)
 • Toezicht bij verhuis en diverse werken
 • Toezicht op afvalverwerking

DEEL 2 – wettelijke bepalingen

 1. Regels m.b.t. de bijeenroeping, werkwijze en bevoegdheid van de Algemene Vergadering

ARTIKEL 13. werkwijze van de algemene vergadering

Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de beraadslagingen.

In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel of ingeval de eigendom van een privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen, geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn. Wanneer één van de belanghebbenden en zijn wettelijke of conventionele vertegenwoordiger niet kunnen deelnemen aan de aanwijzing van een lasthebber wijzen de andere belanghebbenden rechtsgeldig een lasthebber aan. Deze laatste wordt opgeroepen voor de algemene vergaderingen, oefent het recht van deelname aan de beraadslagingen ervan uit en ontvangt alle documenten die afkomstig zijn van de vereniging van mede-eigenaars. De belanghebbenden delen de syndicus schriftelijk de identiteit van hun lasthebber mee.

De syndicus houdt jaarlijks een algemene vergadering tijdens de vastgelegde periode tussen 15/3 en 30/3 of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen.

Tevens houdt de syndicus een algemene vergadering op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Dit verzoek wordt bij ter post aangetekende brief aan de syndicus gericht, die binnen de dertig dagen na de ontvangst van het verzoek de bijeenroeping verzendt aan de mede-eigenaars. Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen.

ARTIKEL 14. Bijeenroeping van de algemene vergadering

De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd. De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars of van de raad van mede-eigendom, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het dit reglement van interne orde bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden. De bijeenroeping vermeldt volgens nadere regels waar de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd.

De bijeenroeping geschiedt bij een ter post aangetekende brief, tenzij de geadresseerden individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden geacht geldig te zijn. Behalve in spoedeisende gevallen wordt de bijeenroeping ten minste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering ter kennis gebracht.

ARTIKEL 15. Voorzitter en secretaris van de algemene vergadering

De algemene vergadering wordt door een mede-eigenaar voorgezeten. De voorzitter ‘leidt’ de vergadering naar vorm, procedure, verloop en orde , terwijl de syndicus de inhoudelijke taken invult.

Bij ontstentenis van een kandidaat of indien de algemene vergadering na twee stemronden niet tot de aanduiding van deze bureauleden kan overgaan, wordt van rechtswege voorzitter van de vergadering, de persoonlijk aanwezige mede-eigenaar die het grootst aantal aandelen in de gemeenschappelijke delen bezit, en, indien verscheidene mede-eigenaars een zelfde aantal aandelen bezit, de oudste van hen in jaren.

Naast de aanstelling van een voorzitter moet tevens een secretaris van de vergadering worden aangesteld. De algemene vergadering kan met de vereiste meerderheid beslissen om de syndicus aan te duiden als secretaris.

ARTIKEL 16. Aanwezigheidsvereiste op de algemene vergadering

De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.

Niettemin beraadslaagt de algemene vergadering ook rechtsgeldig wanneer de mede-eigenaars die aanwezig of vertegenwoordigd zijn aan het begin van de algemene vergadering, meer dan drie vierde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen.

Indien geen van beide quorums wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering na het verstrijken van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van mede-eigendom waarvan ze houder zijn.

ARTIKEL 17. Volmachten op de algemene vergadering

Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering.

Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door haar in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd.

De volmacht vermeldt de naam van de lasthebber.

De volmacht kan algemeen of specifiek zijn en mag slechts gelden voor één algemene vergadering, tenzij gebruik wordt gemaakt van een algemene of specifieke notariële volmacht. Een volmacht verleend voor een algemene vergadering geldt ook voor de algemene vergadering die georganiseerd wordt omdat voor de eerste algemene vergadering het quorum niet werd bereikt, tenzij anders bepaald.

Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lastgever of lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken.

Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden. Een lasthebber mag evenwel meer dan drie volmachten krijgen als het totaal van de stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn volmachtgevers niet meer dan 10 % bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels van de mede-eigendom.

ARTIKEL 18. stemming op de algemene vergadering

Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen.

Wanneer het reglement van mede-eigendom de lasten van een gemeenschappelijk deel van het gebouw of van de groep van gebouwen uitsluitend ten laste legt van bepaalde mede-eigenaars, nemen enkel die mede-eigenaars deel aan de stemming op voorwaarde dat die beslissingen het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom niet in het gedrang brengen. Elk van hen stemt met een aantal stemmen naar evenredigheid van zijn aandeel in voornoemde lasten.

De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist.

Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL 19. Bevoegdheden – meerderheden algemene vergadering

De algemene vergadering beslist:

1° bij meerderheid van twee derde van de stemmen:

 1. a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van

de gemeenschappelijke gedeelten betreft, onverminderd artikel 3.85, § 2;

 1. b) over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van de wettelijk opgelegde werken en de werken tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer, waartoe kan worden besloten bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars, onverminderd artikel 3.89, § 5, 2° ;
 2. c) over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel 3.89, § 5, 2°, bedoelde daden;
 3. d) met bijzondere motivering, over de werken aan bepaalde privatieve delen, die, om economische of technische redenen, zullen worden uitgevoerd door de vereniging van mede-eigenaars.

Deze beslissing wijzigt geenszins de verdeling van de kosten voor deze werken over de medeeigenaars.

2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:

 1. a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;
 2. b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan;
 3. c) over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging;
 4. d) over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden;
 5. e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen. Dit omvat ook de wijziging van de zakelijke gebruiksrechten ten voordele van één mede-eigenaar op de gemeenschappelijke delen, op voorwaarde dat dit gemotiveerd wordt door het rechtmatig belang van de vereniging van mede-eigenaars, in voorkomend geval, tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die zulks mocht veroorzaken;
 6. f) over de wijziging van de statuten in functie van artikel 3.84, vierde lid;
 7. g) over de verdeling van een kavel of over de volledige of gedeeltelijke vereniging van twee of meer kavels;
 8. h) onder voorbehoud van artikel 3.92, § 1, zesde lid, over de volledige afbraak en heropbouw van het gebouw om redenen van hygiëne of veiligheid of wanneer de kostprijs voor de aanpassing van het gebouw aan de wettelijke bepalingen buitensporig zou zijn. In dit geval kan een mede-eigenaar tegen vergoeding afstand doen van zijn kavel ten gunste van de andere mede-eigenaars, indien de waarde van de kavel lager is dan het aandeel dat hij moet betalen in de totale kosten van de werken. Bij gebrek aan overeenstemming wordt de vergoeding door de rechter vastgesteld op basis van de actuele marktwaarde van de betrokken kavel, zonder rekening te houden met de beslissing van de algemene vergadering.
 • 2. In geval van gehele of gedeeltelijke vernietiging, worden de vergoedingen die in de plaats komen van het vernietigde onroerend goed bij voorrang aangewend voor de heropbouw ervan, indien daartoe beslist wordt.

Onverminderd de vorderingen ingesteld tegen de mede-eigenaar, de bewoner of de derde, die aansprakelijk is voor het schadegeval, zijn de mede-eigenaars verplicht in geval van heropbouw of herstel bij te dragen in de kosten, naar evenredigheid van hun aandeel in de mede-eigendom.

 • 3. Er wordt met eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars beslist over elke wijziging van verdeling van de aandelen van de mede-eigendom, middels de overlegging van een verslag zoals bepaald in artikel 3.85, § 1, tweede lid.

Wanneer de algemene vergadering echter, met de door de wet vereiste meerderheid, besluit tot de werken, de verdeling of de vereniging van kavels of daden van beschikking, kan zij, met dezelfde gekwalificeerde meerderheid, beslissen over de wijziging van de verdeling van de aandelen van medeeigendom in geval die wijziging noodzakelijk is.

ARTIKEL 20. Notulen van de Algemene Vergadering

De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden.

Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.

De leden van de vereniging van mede-eigenaars kunnen, met eenparigheid, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De syndicus neemt binnen dertig dagen na de algemene vergadering de beslissingen bedoeld in de paragrafen 10 en 11 op in het register bedoeld in artikel 3.93, § 4, en bezorgt die binnen diezelfde termijn aan elke titularis van een zakelijk recht op een kavel die, in voorkomend geval krachtens artikel 3.87, § 1, tweede lid, stemrecht heeft in de algemene vergadering en aan de andere syndici. Als een van hen het proces-verbaal niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, brengt hij de syndicus daarvan schriftelijk op de hoogte.

ARTIKEL 21. Mededinging

Op de Algemene Vergadering werd volgend bedrag vastgelegd van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel 3.89, § 5, 2° BW, bedoelde daden (zijnde alle bewarende maatregelen en alle daden van voorlopig beheer):

EUR … – beslissing Algemene Vergadering d.d. …

Voor opdrachten en contracten boven dit bedrag zal de syndicus meerdere kostenramingen voorleggen, op grond van een vooraf opgemaakt bestek.

ARTIKEL 22. bijstand op de algemene vergadering

Een mede-eigenaar kan zich laten bijstaan door één persoon op voorwaarde dat hij de syndicus ten minste vier werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering daarvan bij aangetekende zending in kennis stelt. Deze persoon mag tijdens de algemene vergadering de discussie niet leiden, noch ze monopoliseren.

 1. Regels m.b.t. de syndicus

ARTIKEL 23. de syndicus

 • Benoeming van de syndicus en publicatie

De syndicus wordt benoemd door de algemene vergadering of, bij ontstentenis daarvan, bij beslissing van de rechter, op verzoek van iedere mede-eigenaar of van iedere belanghebbende derde.

De bepalingen met betrekking tot de relatie tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst.

Het mandaat van de syndicus mag niet langer zijn dan drie jaar, maar kan worden hernieuwd door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Het feit dat het mandaat van de syndicus niet wordt vernieuwd, geeft op zich geen aanleiding tot een vergoeding.

Onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, kan hij geen verbintenissen aangaan voor een termijn die de duur van zijn mandaat te boven gaat.

Een uittreksel uit de akte betreffende de aanstelling of benoeming van de syndicus wordt binnen acht dagen te rekenen van de datum waarop zijn opdracht een aanvang neemt, op onveranderlijke wijze en zodanig dat het op ieder tijdstip zichtbaar is, aangeplakt aan de ingang van het gebouw waar de zetel van de vereniging van mede-eigenaars gevestigd is.

Behalve de datum van de aanstelling of de benoeming, bevat het uittreksel de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de syndicus, of indien het gaat om een vennootschap, haar rechtsvorm, haar naam, haar maatschappelijke zetel, alsmede haar ondernemingsnummer indien de onderneming ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het uittreksel moet worden aangevuld met alle andere aanwijzingen die het iedere belanghebbende mogelijk maken onverwijld met de syndicus in contact te treden, met name de plaats waar het reglement van interne orde en het register met de beslissingen van de algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd. De aanplakking van het uittreksel moet geschieden door toedoen van de syndicus.

Conform artikel 3.89, §2 BW moet de aanstelling/benoeming van de syndicus tevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen worden bekendgemaakt.

De vereniging van mede-eigenaars of haar syndicus moeten een aanvraag tot inschrijving indienen bij
een ondernemingsloket naar keuze en dit ten laatste op de werkdag, die de dag waarop de opdracht
van de syndicus een aanvang neemt, voorafgaat. Uitzondering hierop is het geval waarin de beslissing
tot aanstelling of benoeming minder dan acht werkdagen werd genomen voor de dag waarop zijn
opdracht aanvangt. In dit laatste geval moet de inschrijving plaatsgrijpen binnen acht werkdagen na
het nemen van de beslissing tot aanstelling of benoeming. Naast een aanvraag tot inschrijving dient tevens elke wijziging of doorhaling van de gegevens worden
medegedeeld aan het ondernemingsloket naar keuze, met aanduiding van de datum waarop de
wijziging of doorhaling in voege treedt. De mededeling dient te gebeuren volgens dezelfde procedure
als bij de aanvraag van een inschrijving.

Voor elke aanvraag, wijziging of doorhaling dient een inschrijvingsrecht
door de vereniging van mede-eigenaars te worden betaald. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

 • Takenpakket van de syndicus

De syndicus heeft tot opdracht:

1/ de beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen, uit te voeren en te laten uitvoeren;

2/ alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stellen;

3/ het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars te beheren; voor zover als mogelijk dient dit vermogen in zijn geheel geplaatst te worden op diverse rekeningen, waaronder verplicht een afzonderlijke rekening voor het werkkapitaal en een afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal; al deze rekeningen moeten op naam van de vereniging van mede-eigenaars worden geplaatst;

4/ de vereniging van mede-eigenaars, zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken, te vertegenwoordigen; Behoudens andersluidende bepalingen in de wet, wordt aangetekende briefwisseling, op straffe van nietigheid, geadresseerd aan de woonplaats, of bij ontstentenis daarvan, aan de verblijfplaats of de maatschappelijk zetel van de syndicus en aan de zetel van de vereniging van mede-eigenaars.

5/ de lijst van de schulden bedoeld in artikel 3.94, § 2, over te leggen binnen dertig dagen te rekenen van het verzoek van de notaris;

6/ aan elke persoon, die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, de datum van de vergaderingen mede te delen om hem in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten te formuleren. Deze zullen als zodanig aan de vergadering worden medegedeeld. De mededeling wordt aangeplakt op een goed zichtbare plaats in de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

7/ indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering te overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, van een historiek van de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken die de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen van de mede-eigendom terug te vinden is;

8/ een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt, alsook het bewijs van die verzekering te leveren; in geval van een mandaat om niet, wordt die verzekering aangegaan op kosten van de vereniging van mede-eigenaars;

9/ het de mede-eigenaars mogelijk maken inzage te nemen van alle niet private documenten of gegevens over de mede-eigendom

10/ desgevallend, het postinterventie-dossier te bewaren op de wijze die door de Koning is vastgesteld;

11/ ten behoeve van de in artikel 3.88, § 1, 1°, c, bedoelde mededinging meerdere kostenramingen voor te leggen.

12/ aan de gewone algemene vergadering een evaluatierapport voor te leggen in verband met de overeenkomsten voor geregeld verrichte leveringen;

13/ de algemene vergadering vooraf om toestemming te verzoeken voor alle overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus, diens aangestelden, naaste familieleden, bloedverwanten of aanverwanten tot en met de derde graad, dan wel die van zijn of haar echtgeno(o)t(e) tot in dezelfde graad; hetzelfde geldt voor de overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en een onderneming waarvan de hierboven vermelde personen eigenaar zijn of in het kapitaal waarvan ze een aandeel bezitten, een onderneming waarin zij directiefuncties of toezichthoudende functies bekleden, dan wel een onderneming waarbij zij als loontrekkende in dienst zijn of waarin zij zijn aangesteld; indien de syndicus een rechtspersoon is, mag hij, zonder daartoe specifiek te zijn gemachtigd bij wege van een beslissing van de algemene vergadering, geen overeenkomst voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars sluiten met een onderneming die direct of indirect een aandeel bezit in zijn kapitaal;

14/ de lijst en de persoonsgegevens bij te werken van wie gerechtigd is deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering, en de mede-eigenaars op hun eerste verzoek en de notaris indien hij de syndicus hiertoe verzoekt in het kader van de overschrijving van akten die overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851 op het bevoegde kantoor van de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie worden overgeschreven, de naam, het adres, de gedeelten en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars te bezorgen;

15/ de boekhouding van de vereniging van mede-eigen aars te voeren op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze, volgens het door de Koning op te stellen minimum genormaliseerd rekeningenstelsel.

16/ de begrotingsraming voor te bereiden voor de lopende uitgaven voor het onderhoud, de werking en het beheer van de gemeenschappelijke delen en de gemeenschappelijke uitrusting van het gebouw, alsook een begrotingsraming voor te bereiden voor de buitengewone te verwachten kosten; die begrotingsramingen worden jaarlijks ter stemming voorgelegd aan de vereniging van mede-eigenaars; zij worden toegevoegd aan de agenda van de algemene vergadering die over die begrotingen moet stemmen.

De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn beheer; hij kan zijn bevoegdheid niet overdragen dan met de toestemming van de algemene vergadering en slechts voor een beperkte duur of voor welomschreven doeleinden.

 • Voortijdige beëindiging van de overeenkomst met de syndicus

 

De Algemene Vergadering kan de syndicus te allen tijde ontslaan. De vereniging van mede-eigenaars mag de syndicus in principe kosteloos, zonder opgave van enige reden en zonder opzegtermijn ontslaan, behoudens afwijkend beding in het syndicuscontract.

 • Verplichtingen van de syndicus bij het einde van zijn opdracht

Indien het mandaat als syndicus op om het even welke wijze een einde heeft genomen, zal hij binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, van een historiek van de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken die de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen van de mede-eigendom terug te vinden is.

 1. Regels m.b.t. de commissaris van de rekeningen

ARTIKEL 24. commissaris van de rekeningen

De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan, belast met de controle van de rekeningen en de boekhouding van de vereniging. De commissaris van de rekeningen brengt verslag uit aan de algemene vergadering.

Bevoegdheden en werkingsregels :

1/Omschrijving van de verplichtingen/opdracht van de commissaris:

Jaarlijks zal de commissaris van de rekeningen zich, op afspraak, kunnen aanbieden op het kantoor van de syndicus om alle boekhoudkundige stukken (facturen, kostennota’s, bankafschriften, boekhoudkundige documenten, …) in te kijken.

Bij vragen of onduidelijkheden kan de commissaris eventuele ontbrekende informatie of verduidelijkingen opvragen bij de syndicus, die er zich toe engageert om op korte termijn (minstens voor de algemene vergadering waarop de rekeningen ter goedkeuring voorgelegd worden) de noodzakelijke inlichtingen aan de commissaris te bezorgen. De commissaris van de rekeningen maakt een schriftelijk verslag op over zijn vaststellingen en brengt hierover, zo noodzakelijk, mondeling verslag uit aan de mede-eigenaars tijdens de algemene vergadering.

2/ Het mandaat kan bezoldigd zijn.

 1. Regels m.b.t. de Raad van mede-eigendom

ARTIKEL 25. raad van mede-eigendom

In elk gebouw of elke groep van gebouwen met minstens twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt verplicht door de algemene vergadering een raad van mede-eigendom opgericht.

In de gebouwen of groepen van gebouwen met minder dan twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, kan de algemene vergadering met een volstrekte meerderheid van de stemmen beslissen tot oprichting van een raad van mede-eigendom.

Werkingsregels:

1/De raad van mede-eigendom controleert de taken van de syndicus.

2/ De algemene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid over de benoeming van de leden van de raad van mede-eigendom, zulks voor elk lid afzonderlijk. Het mandaat van de leden van de raad van mede-eigendom loopt tot de volgende gewone algemene vergadering en is hernieuwbaar.

3/ Het mandaat kan bezoldigd worden.

4/ Taken en verslaggeving:

Om zijn opdracht uit te voeren kan de raad van mede-eigendom, na de syndicus op de hoogte te hebben gebracht, kennis nemen en kopie maken van alle stukken of documenten die verband houden met het beheer van laatstgenoemde of die van belang zijn voor de mede-eigendom.

Hij kan andere opdrachten of bevoegdheidsdelegaties krijgen in de mate dat de algemene vergadering daartoe beslist met een meerderheid van twee derde van de stemmen en zulks geen afbreuk doet aan de wettelijke bevoegdheden van de syndicus, de algemene vergadering en de commissaris inzake de rekeningen. Een door de algemene vergadering verleende opdracht of bevoegdheidsdelegatie mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één jaar.

De raad brengt verslag uit over haar activiteiten.

ARTIKEL 26. inzagemogelijkheid van de mede-eigenaars

De syndicus moet de mogelijkheid creëren voor alle mede-eigenaars om inzage te nemen van alle niet-private documenten of gegevens over de mede-eigendom.

Het ter beschikking stellen van de documenten zal gebeuren op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars of op de plaats waar de syndicus is gevestigd. De syndicus maag hiervoor een vergoeding aanrekenen.

Om organisatorische redenen dient de mede-eigenaar hiertoe voorafgaand een afspraak te maken met de syndicus of dossierbeheerder.

Heel wat informatie wordt ook via digitale weg / online platform ter beschikking gesteld. In dit laatste geval bekomt de mede-eigenaar op eenvoudig verzoek de noodzakelijke inloggegevens om hiertoe toegang te krijgen.

DEEL 3 – PRIVACYBELEID VME

ARTIKEL 27. Privacybeleid

 • Dit privacy beleid legt uit hoe de VME omgaat met de persoonsgegevens van de mede-eigenaars en/of huurders van de privatieve delen (hierna de Persoonsgegevens).

De vereniging van mede-eigenaars conformeert zich hiermee aan (i) de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming – beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) (ii) de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en (iii) de adviezen en aanbevelingen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 • De vereniging van mede-eigenaars verwerkt uitsluitend Persoonsgegevens die haar door de mede-eigenaars (en/of huurders) zijn meegedeeld.
 • De Persoonsgegevens worden door de vereniging van mede-eigenaars verwerkt voor het beheer van de gemene delen (waaronder de oproeping voor de algemene vergadering), alsook om dringende interventies van derden in het belang van VME, de mede-eigenaars en/of huurders mogelijk te maken.

Een aanvullende grondslag voor deze verwerking is de toestemming van de mede-eigenaars (door de goedkeuring van het reglement van interne orde) als van de huurders (door het goedkeuren van het huurcontract waarin verwezen wordt naar het reglement van interne orde).

 • De Persoonsgegevens worden meegedeeld aan de syndicus van de vereniging van mede-eigenaars. De Persoonsgegevens worden tevens meegedeeld aan derden in geval dringende interventies nodig zijn in het belang van de VME, de mede-eigenaars en/of huurders.
 • De Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode van mede-eigendom en/of huur, en tot 10 jaar nadat de mede-eigendom en/of huur een einde genomen heeft.
 • De VME verbindt er zich toe om de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens te behouden en veiligheidsmaatregelen te nemen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van de Persoonsgegevens te bekomen.
 • Elke mede-eigenaar en/of huurder kan steeds inzake krijgen bij de vereniging van mede-eigenaars in de Persoonsgegevens die hem aanbelangen. Onjuiste gegevens worden op eerste verzoek door de vereniging van mede-eigenaars verbeterd.

Elke mede-eigenaar en/of huurder heeft het recht om bepaalde Persoonsgegevens die door de vereniging van mede-eigenaars uitsluitend op basis van toestemming worden verwerkt (bij gebreke aan een wettelijke grondslag) te wissen.

Elke mede-eigenaar en/of huurder heeft tevens het recht om de verwerking van bepaalde Persoonsgegevens te beperken, of bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen.

Elke mede-eigenaar en/of huurder heeft het recht om zijn Persoonsgegevens te verkrijgen of om ze over te dragen aan een nieuwe vereniging van mede-eigenaars.

 • Bij vragen of bemerkingen omtrent het privacy beleid van de vereniging van mede-eigenaars, kan contact met de vereniging van mede-eigenaars worden opgenomen op het volgende e-mailadres: info@verimass-parte.be

Bij klachten over het privacy beleid van de vereniging van mede-eigenaars, kan de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) worden gecontacteerd.

Opgemaakt in 2 exemplaren waarvan één voor de huurder

Voor ontvangst,

Naam huurder :

Naam eigenaar :

Handtekening :

Datum

RIO – NL- Zomerdijk

VME Zomerdijk

Pastoor Pitetlaan 27, 3130 Betekom

KBO: 0535.761.484

reglement van interne orde

deel 1 – regels inzake de leefbaarheid van het gebouw

Omdat het leven in een gemeenschap aan één ieder verplichtingen oplegt die, wanneer ze niet worden nageleefd, enkel moeilijkheden en geschillen met de medebewoners als gevolg kunnen hebben. Teneinde RUST, ORDE en ZINDELIJKHEID in het gebouw te doen heersen, is het dan ook noodzakelijk dat volgende punten stipt worden nageleefd.

Dit is van toepassing voor zowel eigenaars als huurders. De verhuurder is verantwoordelijk voor de huurder.

 • Toegang tot het gebouw

Elke bewoner zorgt ervoor dat de voordeur van de inkomhall en de toegangspoort tot de autostaanplaatsen/garageboxen vanuit veiligheidsoverwegingen terug gesloten worden.

De toegangsdeur tot het gebouw mag via videofoon of andere slechts geopend worden voor bekenden (ter preventie van inbraak, diefstal, vandalisme en brandstichting). Nalatigheid brengt de veiligheid van alle bewoners in gevaar. Deze deur mag nooit afgesloten worden met de sleutel om een vlotte evacuatie toe te laten tijdens brand.

Sociale controle is vijand nummer één voor personen die zich met minder goede bedoelingen toegang tot een pand verschaffen. Wees dus waakzaam, spreek onbekenden aan en aarzel niet om 101 te bellen indien u verdachte individuen of handelingen opmerkt in of rond uw appartementsgebouw.

Ook de deuren naar de garages/autostaanplaatsen en bergingen dienen steeds zorgvuldig gesloten te worden. Let op: de evacuatiedeuren mogen nooit op slot gedraaid worden.

 • Gebruik van de gemene delen

Algemeen

In de inkom, de trapzaal, op de overlopen en de gangen mogen geen fietsen, kinderwagens, of om het even welke andere voorwerpen geplaatst worden. De gemene delen van het gebouw moeten altijd vrij blijven. In de gemene delen is het ook verboden om te roken.

Gebruik van de lift

Elke gebruiker zorgt ervoor dat de lift netjes blijft. De lift mag niet gebruikt worden door niet vergezelde kinderen jonger dan 12 jaar. De lift mag niet gebruikt worden om te verhuizen.

Als de lift blokkeert, gebruik de nood bel. Bij gebrekkige werking van de lift, verwittigt men zo snel mogelijk de syndicus (op kantoornummer 016 22 63 25).

Gebruik van de garage

Het is enkel toegelaten om voertuigen te parkeren op de daarvoor voorziene staanplaatsen. Enkel bewoners die een staanplaats hebben in de ondergrondse parking mogen hun voertuig stationeren op de voor hen voorziene parkeerplaats.

Het is ten strengste verboden in de garage (privatieve en gemeenschappelijke delen):

 • kinderen te laten spelen;
 • met fietsen, moto’s enz. rond te rijden;
 • te roken, of er lucifers of lichtgevende materialen met vrije vlam te ontsteken
 • benzine, olie, ontplofbare, onwelriekende, ongezonde, schadelijke of andere ontvlambare producten te stapelen;
 • te parkeren in de in- of uitrij of op de plaatsen voorzien om te manoeuvreren;
 • voertuigen met gasinstallatie te parkeren;
 • de garagelokalen te bevuilen met vuilnis van welke aard ook.

Gebruik afvoerleidingen

Bewoners zullen afvoeren behoorlijk gebruiken en verstoppingen vermijden door vloeibare wasmiddelen te gebruiken. Het is ten strengste verboden hygiënisch materiaal zoals tampons, maandverbanden en vochtige doekjes door te spoelen via sanitaire afvoeren of etensresten, braad- of frietvet weg te gieten in de gemeenschappelijke afvoeren van het gebouw via gootsteen, uitgietbakken of toilet.

 • Huisvuil

Het huishoudelijk afval moet in de correcte afvalcontainer in het afvallokaal worden gesorteerd. Er mag geen huisvuil in de kelders, inkom of voor de garagepoort worden neergelegd.

Voor alle andere afval kan men terecht in het containerpark van de gemeente. Openingsuren zijn terug te vinden op de website van de gemeente.

 • Lawaaihinder

De bewoners worden verondersteld alles te doen wat nodig is om de buren niet te storen, zowel overdag als ’s nachts.

Tussen 22 uur en 7 uur mag absoluut geen lawaai de rust verstoren. Iedere bewoner zal zorg dragen voor beperking van geluidshinder bij gebruik van radio, televisie, muziekinstrumenten en andere elektrische toestellen en absoluut geen lawaai maken in de gemene delen.

 • Huisdieren

Huisdieren zijn verboden in deze residentie volgens het reglement van mede-eigendom. Kleine huisdieren kunnen worden gedoogd in het gebouw, voor zover hiermee geen (buren)hinder wordt veroorzaakt en mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de mede-eigenaars. Bij aanhoudende hinder moet het dier alsnog verwijderd worden. Geen enkel huisdier mag los rondlopen in de gemeenschappelijke delen (inkom, gangen, lift, garage, enz.)

Eigenaars van honden of andere huisdieren dienen de uitwerpselen direct op te kuisen, zowel in de gemene delen als op de voetpaden en de inrit naar de garages.

 • Netheid van het gebouw

Het is verboden in de gemene delen van het gebouw privé-karweien van welke aard ook uit te voeren, door de ramen en op de terrassen tapijten en bed- en tafellinnen uit te kloppen of eender wat naar beneden te gooien, auto’s of andere rijwielen te wassen in de garageruimte en in/op andere gemene delen.

Ook dient al het nodige te worden gedaan om deze ruimten proper te houden. Wie de gemene delen bevuilt, wordt verzocht deze onmiddellijk zelf schoon te maken.

 • Orde in de inkomhal/trappenhal

Iedereen moet het nodige doen om de inkom -en trappenhallen proper en ordelijk te houden. De brievenbussen dienen tijdig gelicht te worden. Elke bewoner dient er zelf voor te zorgen dat overtollig en/of ongewenst reclamedrukwerk opgeruimd wordt. Het drukwerk op de grond gooien is verboden.

Het is verboden berichten of affiches in de inkomhal op te hangen zonder voorafgaandelijke toestemming van de syndicus. Er mag niets (ook geen fietsen) in de inkom en traphallen geplaatst worden. Naamplaatsjes aan brievenbussen, parlofoons, lift,… worden bij de syndicus besteld teneinde de uniformiteit te behouden. De kosten zijn ten laste van de bewoners.

 • Verhuizingen

Onder verhuizen wordt verstaan het volledig leegmaken of vullen van een appartement met huisraad. Er wordt niet bedoeld de occasionele aanvoer van bv. Één wasmachine.

De eigenaar of huurder dient de syndicus er minstens drie dagen op voorhand van te verwittigen dat hij het appartement zal verlaten of betrekken. Er wordt een verhuisvergoeding aan iedere in- en uittredende bewoner gevraagd van 65 Euro. Deze vergoeding wordt niet terugbetaald en dient ter dekking van kleine beschadigingen. 

Grote schade (bv. Gaten in de pleister, kapotte vloer, liftdeuren ontspoort, ….) zal aanleiding geven tot het opstellen van een dossier met als doel de veroorzaakte schade te herstellen. De kosten van deze herstelling wordt dan verhaalt op de bewoner die de schade heeft berokkend.

Bij enige twijfel over bestaande schade zal de vertrekkende of aankomende eigenaar of huurder hierover de syndicus contacteren, alvorens de verhuis aan te vangen.

De bewoner die verhuist, dient zelf te zorgen voor de opkuis van de gemeenschappelijke delen na de verhuis.

De lift mag gebruikt worden voor het verhuizen van kleine meubelen of kisten – er mag niet tegen de wanden gestapeld worden én de deuren mogen nooit geblokkeerd worden met voorwerpen of tegengehouden worden met handen/ voeten. Het risico bestaat dat de liftdeur uit de geleidingsrail schiet. Dit soort schade vastgesteld na een verhuis zal altijd ten laste van de huurder of bij afwezigheid de eigenaar vallen.. De verhuis via lift van voorwerpen dient evenwel ook voorafgaandelijk aangevraagd te worden bij de beheerraad.

De verhuizingen van meubels, frigo’s/wasmachines, grote voorwerpen, op de verdiepingen dienen te geschieden met een verhuislift.

 • Uitzicht van het gebouw

Aan het algemeen uitzicht van het gebouw mag niets gewijzigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene vergadering.

Aan ramen, terrassen en borstweringen mogen geen voorwerpen hangen of zichtbaar zijn die het ordelijk en esthetisch uitzicht van het gebouw kunnen schaden.
Was tijdelijk ophangen aan een droogrekje mag.

Het bevestigen van zonnetenten of voorzetrolluiken mag enkel gebeuren mits akkoord van de mede-eigenaars en mits inachtneming van het door de algemene vergadering goedgekeurd model en kleur. In dit opzicht werd beslist dat screens en rolluiken toegelaten zijn in dezelfde ral-kleur als het frame van de ramen. De doeken van de zonnetenten dienen allemaal in dezelfde kleur te zijn en hieromtrent dient overleg gepleegd te worden met de andere eigenaars, die een zonnetent willen hangen.

 • veiligheid – diefstal

Iedere bewoner wordt verzocht de inkomdeur en sasdeur steeds te sluiten. Het is echter verboden deze deuren slotvast te draaien omdat dit voor problemen kan zorgen bij het verlenen van toegang aan hulpdiensten (brandweer, politie, dokter, enz.) Iedere bewoner zal er op toezien de sasdeur enkel te openen voor eigen bezoek.

Het is verboden ontvlambare, ontplofbare of geurverspreidende stoffen in het gebouw binnen te brengen.

Het is verboden rubberen gasleidingen of buigbare buizen aan te wenden; hiervoor mag geen enkele gedoogzaamheid, zelfs met de tijd, een verworven recht worden.

In de gezamenlijke ruimte (onder de trap kelder ingang Apotheek) bevinden er zich voldoende strooizout en sneeuwschoppen, teneinde de stoep voor het gebouw, de inrit naar de garages en de andere gezamenlijke ruimten sneeuw- en ijzelvrij te kunnen houden. De syndicus dient op de hoogte te houden geworden van de noodzaak om de voorraad aan te vullen. Aan de bewoners wordt gevraagd om voor hun vertrek uit de garage tenminste reeds strooizout te verspreiden op de uitrit.

Dit voorkomt een pap van sneeuw en ijzel en maakt het werk van de volgende uitrijders en diegene die sneeuwruimen eenvoudiger.

(In het hellend gedeelte zit er een verwarmingssystem dat de oprit zelf ijs- of sneeuwvrij houdt.)

 • algemene inlichtingen

De eigenaars-verhuurders zijn verplicht hun huurders in te lichten over en hun huurcontract aan te passen aan de bepalingen van de basisakte, reglement van mede-eigendom en het reglement van interne orde.

De naam van de huurders en de datum van verhuring moeten voorafgaandelijk aan de syndicus worden medegedeeld.

De mede-eigenaars en de huurders van het gebouw bewonen en maken er gebruik “als een goede huisvader”. Bij langdurige afwezigheid of verlof is het raadzaam de syndicus in te lichten en eventueel een contactpersoon door te geven die indien nodig toegang tot uw appartement kan verlenen of een sleutel aan de syndicus af te geven.

Alle klachten, vragen of meldingen die de gemeenschap aanbelangen dienen SCHRIFTELIJK (per brief of per e-mail) te worden gericht aan de SYNDICUS van het gebouw.

Contactgegevens:

Verimass

Telefoon: 016 22 63 25 (ook buiten kantooruren)

Email: info@verimass-parte.be

OVERTREDINGEN tegen dit reglement, of eventuele misbruiken, dienen aan de syndicus meegedeeld te worden per mail of telefoon.

In geval van inbreuken op dit reglement zal de syndicus de volgende stappen ondernemen:

 • De syndicus meldt de inbreuk aan de bewoner per e-mail of drager. Hij biedt de kans aan de bewoner om de inbreuk te herstellen binnen een termijn van 7 dagen. Indien de bewoner geen gevolg geeft aan de melding binnen voormelde termijn of de inbreuk onherstelbaar is, heeft de syndicus het recht om een overlastvergoeding te innen van maximum 50 euro, in overleg met de raad van mede-eigendom, ten gunste van de vereniging van mede-eigenaars.
 • Indien de bewoner de gemelde inbreuk volhoudt langer dan 7 dagen of eenzelfde inbreuk pleegt, herhaalt de syndicus de hiervoor vermelde procedure en bedraagt de overlastvergoeding maximum 100 euro.
 • Indien de bewoner de gemelde inbreuk volhoudt langer dan 14 dagen of nogmaals eenzelfde inbreuk pleegt, meldt de syndicus de inbreuk aan de bewoner per aangetekend schrijven. Hij laat de inbreuk herstellen op kosten van de betrokken bewoner. Indien dit niet mogelijk is, bezorgt hij het dossier aan een advocaat. Alle kosten verbonden aan deze procedure vallen ten laste van de betrokken bewoner, ook de extra kosten van de syndicus en de kosten van de advocaat.

Met vragen of problemen over gemene delen kunt u terecht bij de syndicus van het gebouw. U hoeft niet te aarzelen om contact op te nemen met de syndicus. Wel kan u worden gevraagd om uw verzoek of klacht schriftelijk te bevestigen. Anonieme klachten zullen volledig worden genegeerd en als onbestaande worden beschouwd.

DEEL 2 – wettelijke bepalingen

 1. Regels m.b.t. de bijeenroeping, werkwijze en bevoegdheid van de Algemene Vergadering
 • Werkwijze van de algemene vergadering

Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de beraadslagingen.

In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel of ingeval de eigendom van een privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen, geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn. Wanneer één van de belanghebbenden en zijn wettelijke of conventionele vertegenwoordiger niet kunnen deelnemen aan de aanwijzing van een lasthebber wijzen de andere belanghebbenden rechtsgeldig een lasthebber aan. Deze laatste wordt opgeroepen voor de algemene vergaderingen, oefent het recht van deelname aan de beraadslagingen ervan uit en ontvangt alle documenten die afkomstig zijn van de vereniging van mede-eigenaars. De belanghebbenden delen de syndicus schriftelijk de identiteit van hun lasthebber mee.

De syndicus houdt jaarlijks een algemene vergadering tijdens de vastgelegde periode tussen 15/05 en 30/05 of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen.

Tevens houdt de syndicus een algemene vergadering op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Dit verzoek wordt bij ter post aangetekende brief aan de syndicus gericht, die binnen de dertig dagen na de ontvangst van het verzoek de bijeenroeping verzendt aan de mede-eigenaars. Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen.

 • Bijeenroeping van de algemene vergadering

De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd. De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars of van de raad van mede-eigendom, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het dit reglement van interne orde bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden. De bijeenroeping vermeldt volgens nadere regels waar de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd.

De bijeenroeping geschiedt bij een ter post aangetekende brief, tenzij de geadresseerden individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden geacht geldig te zijn. Behalve in spoedeisende gevallen wordt de bijeenroeping ten minste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering ter kennis gebracht.

 • Voorzitter en secretaris van de algemene vergadering

De algemene vergadering wordt door een mede-eigenaar voorgezeten. De voorzitter ‘leidt’ de vergadering naar vorm, procedure, verloop en orde , terwijl de syndicus de inhoudelijke taken invult.

Bij ontstentenis van een kandidaat of indien de algemene vergadering na twee stemronden niet tot de aanduiding van deze bureauleden kan overgaan, wordt van rechtswege voorzitter van de vergadering, de persoonlijk aanwezige mede-eigenaar die het grootst aantal aandelen in de gemeenschappelijke delen bezit, en, indien verscheidene mede-eigenaars een zelfde aantal aandelen bezit, de oudste van hen in jaren.

Naast de aanstelling van een voorzitter moet tevens een secretaris van de vergadering worden aangesteld. De algemene vergadering kan met de vereiste meerderheid beslissen om de syndicus aan te duiden als secretaris.

 • Aanwezigheidsvereiste op de algemene vergadering

De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.

Niettemin beraadslaagt de algemene vergadering ook rechtsgeldig wanneer de mede-eigenaars die aanwezig of vertegenwoordigd zijn aan het begin van de algemene vergadering, meer dan drie vierde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen.

Indien geen van beide quorums wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering na het verstrijken van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van mede-eigendom waarvan ze houder zijn.

 • Volmachten op de algemene vergadering

Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering.

Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door haar in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd.

De volmacht vermeldt de naam van de lasthebber.

De volmacht kan algemeen of specifiek zijn en mag slechts gelden voor één algemene vergadering, tenzij gebruik wordt gemaakt van een algemene of specifieke notariële volmacht. Een volmacht verleend voor een algemene vergadering geldt ook voor de algemene vergadering die georganiseerd wordt omdat voor de eerste algemene vergadering het quorum niet werd bereikt, tenzij anders bepaald.

Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lastgever of lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken.

Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden. Een lasthebber mag evenwel meer dan drie volmachten krijgen als het totaal van de stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn volmachtgevers niet meer dan 10 % bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels van de mede-eigendom.

 • Stemming op de algemene vergadering

Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen.

Wanneer het reglement van mede-eigendom de lasten van een gemeenschappelijk deel van het gebouw of van de groep van gebouwen uitsluitend ten laste legt van bepaalde mede-eigenaars, nemen enkel die mede-eigenaars deel aan de stemming op voorwaarde dat die beslissingen het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom niet in het gedrang brengen. Elk van hen stemt met een aantal stemmen naar evenredigheid van zijn aandeel in voornoemde lasten.

De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist.

Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.

 • Bevoegdheden – meerderheden algemene vergadering

De algemene vergadering beslist:

1° bij meerderheid van twee derde van de stemmen:

 1. a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van

de gemeenschappelijke gedeelten betreft, onverminderd artikel 3.85, § 2;

 1. b) over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van de wettelijk opgelegde werken en de werken tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer, waartoe kan worden besloten bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars, onverminderd artikel 3.89, § 5, 2° ;
 2. c) over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel 3.89, § 5, 2°, bedoelde daden;
 3. d) met bijzondere motivering, over de werken aan bepaalde privatieve delen, die, om economische of technische redenen, zullen worden uitgevoerd door de vereniging van mede-eigenaars.

Deze beslissing wijzigt geenszins de verdeling van de kosten voor deze werken over de mede-eigenaars.

2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:

 1. a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;
 2. b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan;
 3. c) over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging;
 4. d) over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden;
 5. e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen. Dit omvat ook de wijziging van de zakelijke gebruiksrechten ten voordele van één mede-eigenaar op de gemeenschappelijke delen, op voorwaarde dat dit gemotiveerd wordt door het rechtmatig belang van de vereniging van mede-eigenaars, in voorkomend geval, tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die zulks mocht veroorzaken;
 6. f) over de wijziging van de statuten in functie van artikel 3.84, vierde lid;
 7. g) over de verdeling van een kavel of over de volledige of gedeeltelijke vereniging van twee of meer kavels;
 8. h) onder voorbehoud van artikel 3.92, § 1, zesde lid, over de volledige afbraak en heropbouw van het gebouw om redenen van hygiëne of veiligheid of wanneer de kostprijs voor de aanpassing van het gebouw aan de wettelijke bepalingen buitensporig zou zijn. In dit geval kan een mede-eigenaar tegen vergoeding afstand doen van zijn kavel ten gunste van de andere mede-eigenaars, indien de waarde van de kavel lager is dan het aandeel dat hij moet betalen in de totale kosten van de werken. Bij gebrek aan overeenstemming wordt de vergoeding door de rechter vastgesteld op basis van de actuele marktwaarde van de betrokken kavel, zonder rekening te houden met de beslissing van de algemene vergadering.
 • 2. In geval van gehele of gedeeltelijke vernietiging, worden de vergoedingen die in de plaats komen van het vernietigde onroerend goed bij voorrang aangewend voor de heropbouw ervan, indien daartoe beslist wordt.

Onverminderd de vorderingen ingesteld tegen de mede-eigenaar, de bewoner of de derde, die aansprakelijk is voor het schadegeval, zijn de mede-eigenaars verplicht in geval van heropbouw of herstel bij te dragen in de kosten, naar evenredigheid van hun aandeel in de mede-eigendom.

 • 3. Er wordt met eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars beslist over elke wijziging van verdeling van de aandelen van de mede-eigendom, middels de overlegging van een verslag zoals bepaald in artikel 3.85, § 1, tweede lid.

Wanneer de algemene vergadering echter, met de door de wet vereiste meerderheid, besluit tot de werken, de verdeling of de vereniging van kavels of daden van beschikking, kan zij, met dezelfde gekwalificeerde meerderheid, beslissen over de wijziging van de verdeling van de aandelen van mede-eigendom in geval die wijziging noodzakelijk is.

 • Notulen van de Algemene Vergadering

De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden.

Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.

De leden van de vereniging van mede-eigenaars kunnen, met eenparigheid, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De syndicus neemt binnen dertig dagen na de algemene vergadering de beslissingen bedoeld in de paragrafen 10 en 11 op in het register bedoeld in artikel 3.93, § 4, en bezorgt die binnen diezelfde termijn aan elke titularis van een zakelijk recht op een kavel die, in voorkomend geval krachtens artikel 3.87, § 1, tweede lid, stemrecht heeft in de algemene vergadering en aan de andere syndici. Als een van hen het proces-verbaal niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, brengt hij de syndicus daarvan schriftelijk op de hoogte.

 • Mededinging

Op de Algemene Vergadering werd volgend bedrag vastgelegd van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel 3.89, § 5, 2° BW, bedoelde daden (zijnde alle bewarende maatregelen en alle daden van voorlopig beheer):

€ 15.000 zoals beslist op de AV van 22 mei 2024

Voor opdrachten en contracten boven dit bedrag zal de syndicus meerdere kostenramingen voorleggen, op grond van een vooraf opgemaakt bestek.

 • bijstand op de algemene vergadering

Een mede-eigenaar kan zich laten bijstaan door één persoon op voorwaarde dat hij de syndicus ten minste vier werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering daarvan bij aangetekende zending in kennis stelt. Deze persoon mag tijdens de algemene vergadering de discussie niet leiden, noch ze monopoliseren.

 1. Regels m.b.t. de syndicus
 • de syndicus
 • Benoeming van de syndicus en publicatie

De syndicus wordt benoemd door de algemene vergadering of, bij ontstentenis daarvan, bij beslissing van de rechter, op verzoek van iedere mede-eigenaar of van iedere belanghebbende derde.

De bepalingen met betrekking tot de relatie tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst.

Het mandaat van de syndicus mag niet langer zijn dan drie jaar, maar kan worden hernieuwd door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Het feit dat het mandaat van de syndicus niet wordt vernieuwd, geeft op zich geen aanleiding tot een vergoeding.

Onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, kan hij geen verbintenissen aangaan voor een termijn die de duur van zijn mandaat te boven gaat.

Een uittreksel uit de akte betreffende de aanstelling of benoeming van de syndicus wordt binnen acht dagen te rekenen van de datum waarop zijn opdracht een aanvang neemt, op onveranderlijke wijze en zodanig dat het op ieder tijdstip zichtbaar is, aangeplakt aan de ingang van het gebouw waar de zetel van de vereniging van mede-eigenaars gevestigd is.

Behalve de datum van de aanstelling of de benoeming, bevat het uittreksel de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de syndicus, of indien het gaat om een vennootschap, haar rechtsvorm, haar naam, haar maatschappelijke zetel, alsmede haar ondernemingsnummer indien de onderneming ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het uittreksel moet worden aangevuld met alle andere aanwijzingen die het iedere belanghebbende mogelijk maken onverwijld met de syndicus in contact te treden, met name de plaats waar het reglement van interne orde en het register met de beslissingen van de algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd. De aanplakking van het uittreksel moet geschieden door toedoen van de syndicus.

Conform artikel 3.89, §2 BW moet de aanstelling/benoeming van de syndicus tevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen worden bekendgemaakt.

De vereniging van mede-eigenaars of haar syndicus moeten een aanvraag tot inschrijving indienen bij
een ondernemingsloket naar keuze en dit ten laatste op de werkdag, die de dag waarop de opdracht
van de syndicus een aanvang neemt, voorafgaat. Uitzondering hierop is het geval waarin de beslissing
tot aanstelling of benoeming minder dan acht werkdagen werd genomen voor de dag waarop zijn
opdracht aanvangt. In dit laatste geval moet de inschrijving plaatsgrijpen binnen acht werkdagen na
het nemen van de beslissing tot aanstelling of benoeming. Naast een aanvraag tot inschrijving dient tevens elke wijziging of doorhaling van de gegevens worden
medegedeeld aan het ondernemingsloket naar keuze, met aanduiding van de datum waarop de
wijziging of doorhaling in voege treedt. De mededeling dient te gebeuren volgens dezelfde procedure
als bij de aanvraag van een inschrijving.

Voor elke aanvraag, wijziging of doorhaling dient een inschrijvingsrecht
door de vereniging van mede-eigenaars te worden betaald. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

 • Takenpakket van de syndicus

De syndicus heeft tot opdracht:

1/ de beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen, uit te voeren en te laten uitvoeren;

2/ alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stellen;

3/ het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars te beheren; voor zover als mogelijk dient dit vermogen in zijn geheel geplaatst te worden op diverse rekeningen, waaronder verplicht een afzonderlijke rekening voor het werkkapitaal en een afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal; al deze rekeningen moeten op naam van de vereniging van mede-eigenaars worden geplaatst;

4/ de vereniging van mede-eigenaars, zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken, te vertegenwoordigen; Behoudens andersluidende bepalingen in de wet, wordt aangetekende briefwisseling, op straffe van nietigheid, geadresseerd aan de woonplaats, of bij ontstentenis daarvan, aan de verblijfplaats of de maatschappelijk zetel van de syndicus en aan de zetel van de vereniging van mede-eigenaars.

5/ de lijst van de schulden bedoeld in artikel 3.94, § 2, over te leggen binnen dertig dagen te rekenen van het verzoek van de notaris;

6/ aan elke persoon, die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, de datum van de vergaderingen mede te delen om hem in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten te formuleren. Deze zullen als zodanig aan de vergadering worden medegedeeld. De mededeling wordt aangeplakt op een goed zichtbare plaats in de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

7/ indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering te overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, van een historiek van de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken die de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen van de mede-eigendom terug te vinden is;

8/ een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt, alsook het bewijs van die verzekering te leveren; in geval van een mandaat om niet, wordt die verzekering aangegaan op kosten van de vereniging van mede-eigenaars;

9/ het de mede-eigenaars mogelijk maken inzage te nemen van alle niet private documenten of gegevens over de mede-eigendom

10/ desgevallend, het postinterventie-dossier te bewaren op de wijze die door de Koning is vastgesteld;

11/ ten behoeve van de in artikel 3.88, § 1, 1°, c, bedoelde mededinging meerdere kostenramingen voor te leggen.

12/ aan de gewone algemene vergadering een evaluatierapport voor te leggen in verband met de overeenkomsten voor geregeld verrichte leveringen;

13/ de algemene vergadering vooraf om toestemming te verzoeken voor alle overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus, diens aangestelde, naaste familieleden, bloedverwanten of aanverwanten tot en met de derde graad, dan wel die van zijn of haar echtgeno(o)t(e) tot in dezelfde graad; hetzelfde geldt voor de overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en een onderneming waarvan de hierboven vermelde personen eigenaar zijn of in het kapitaal waarvan ze een aandeel bezitten, een onderneming waarin zij directiefuncties of toezichthoudende functies bekleden, dan wel een onderneming waarbij zij als loontrekkende in dienst zijn of waarin zij zijn aangesteld; indien de syndicus een rechtspersoon is, mag hij, zonder daartoe specifiek te zijn gemachtigd bij wege van een beslissing van de algemene vergadering, geen overeenkomst voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars sluiten met een onderneming die direct of indirect een aandeel bezit in zijn kapitaal;

14/ de lijst en de persoonsgegevens bij te werken van wie gerechtigd is deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering, en de mede-eigenaars op hun eerste verzoek en de notaris indien hij de syndicus hiertoe verzoekt in het kader van de overschrijving van akten die overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851 op het bevoegde kantoor van de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie worden overgeschreven, de naam, het adres, de gedeelten en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars te bezorgen;

15/ de boekhouding van de vereniging van mede-eigen aars te voeren op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze, volgens het door de Koning op te stellen minimum genormaliseerd rekeningenstelsel.

16/ de begrotingsraming voor te bereiden voor de lopende uitgaven voor het onderhoud, de werking en het beheer van de gemeenschappelijke delen en de gemeenschappelijke uitrusting van het gebouw, alsook een begrotingsraming voor te bereiden voor de buitengewone te verwachten kosten; die begrotingsramingen worden jaarlijks ter stemming voorgelegd aan de vereniging van mede-eigenaars; zij worden toegevoegd aan de agenda van de algemene vergadering die over die begrotingen moet stemmen.

De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn beheer; hij kan zijn bevoegdheid niet overdragen dan met de toestemming van de algemene vergadering en slechts voor een beperkte duur of voor welomschreven doeleinden.

 • Voortijdige beëindiging van de overeenkomst met de syndicus

 

De Algemene Vergadering kan de syndicus te allen tijde ontslaan. De vereniging van mede-eigenaars mag de syndicus in principe kosteloos, zonder opgave van enige reden en zonder opzegtermijn ontslaan, behoudens afwijkend beding in het syndicuscontract.

 • Verplichtingen van de syndicus bij het einde van zijn opdracht

Indien het mandaat als syndicus op om het even welke wijze een einde heeft genomen, zal hij binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, van een historiek van de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken die de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen van de mede-eigendom terug te vinden is.

 1. Regels m.b.t. de commissaris van de rekeningen
 • commissaris van de rekeningen

De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan, belast met de controle van de rekeningen en de boekhouding van de vereniging. De commissaris van de rekeningen brengt verslag uit aan de algemene vergadering.

Bevoegdheden en werkingsregels :

1/Omschrijving van de verplichtingen/opdracht van de commissaris:

Jaarlijks zal de commissaris van de rekeningen zich, op afspraak, kunnen aanbieden op het kantoor van de syndicus om alle boekhoudkundige stukken (facturen, kostennota’s, bankafschriften, boekhoudkundige documenten, …) in te kijken.

Bij vragen of onduidelijkheden kan de commissaris eventuele ontbrekende informatie of verduidelijkingen opvragen bij de syndicus, die er zich toe engageert om op korte termijn (minstens voor de algemene vergadering waarop de rekeningen ter goedkeuring voorgelegd worden) de noodzakelijke inlichtingen aan de commissaris te bezorgen. De commissaris van de rekeningen maakt een schriftelijk verslag op over zijn vaststellingen en brengt hierover, zo noodzakelijk, mondeling verslag uit aan de mede-eigenaars tijdens de algemene vergadering.

2/ Het mandaat kan bezoldigd zijn.

 1. Regels m.b.t. de Raad van mede-eigendom
 • raad van mede-eigendom

In elk gebouw of elke groep van gebouwen met minstens twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt verplicht door de algemene vergadering een raad van mede-eigendom opgericht.

In de gebouwen of groepen van gebouwen met minder dan twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, kan de algemene vergadering met een volstrekte meerderheid van de stemmen beslissen tot oprichting van een raad van mede-eigendom.

Werkingsregels:

1/De raad van mede-eigendom controleert de taken van de syndicus.

2/ De algemene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid over de benoeming van de leden van de raad van mede-eigendom, zulks voor elk lid afzonderlijk. Het mandaat van de leden van de raad van mede-eigendom loopt tot de volgende gewone algemene vergadering en is hernieuwbaar.

3/ Het mandaat kan bezoldigd worden.

4/ Taken en verslaggeving:

Om zijn opdracht uit te voeren kan de raad van mede-eigendom, na de syndicus op de hoogte te hebben gebracht, kennis nemen en kopie maken van alle stukken of documenten die verband houden met het beheer van laatstgenoemde of die van belang zijn voor de mede-eigendom.

Hij kan andere opdrachten of bevoegdheidsdelegaties krijgen in de mate dat de algemene vergadering daartoe beslist met een meerderheid van twee derde van de stemmen en zulks geen afbreuk doet aan de wettelijke bevoegdheden van de syndicus, de algemene vergadering en de commissaris inzake de rekeningen. Een door de algemene vergadering verleende opdracht of bevoegdheidsdelegatie mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één jaar.

De raad brengt verslag uit over haar activiteiten.

 • inzagemogelijkheid van de mede-eigenaars

De syndicus moet de mogelijkheid creëren voor alle mede-eigenaars om inzage te nemen van alle niet-private documenten of gegevens over de mede-eigendom.

Het ter beschikking stellen van de documenten zal gebeuren op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars of op de plaats waar de syndicus is gevestigd. De syndicus maag hiervoor een vergoeding aanrekenen.

Om organisatorische redenen dient de mede-eigenaar hiertoe voorafgaand een afspraak te maken met de syndicus of dossierbeheerder.

Heel wat informatie wordt ook via digitale weg / online platform ter beschikking gesteld. In dit laatste geval bekomt de mede-eigenaar op eenvoudig verzoek de noodzakelijke inloggegevens om hiertoe toegang te krijgen.

DEEL 3 – PRIVACYBELEID VME

 

1.

Dit privacy beleid legt uit hoe de VME omgaat met de persoonsgegevens van de mede-eigenaars en/of huurders van de privatieve delen (hierna de Persoonsgegevens).

De vereniging van mede-eigenaars conformeert zich hiermee aan (i) de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming – beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) (ii) de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en (iii) de adviezen en aanbevelingen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 1. De vereniging van mede-eigenaars verwerkt uitsluitend Persoonsgegevens die haar door de mede-eigenaars (en/of huurders) zijn meegedeeld.

 1. De Persoonsgegevens worden door de vereniging van mede-eigenaars verwerkt voor het beheer van de gemene delen (waaronder de oproeping voor de algemene vergadering), alsook om dringende interventies van derden in het belang van VME, de mede-eigenaars en/of huurders mogelijk te maken.

Een aanvullende grondslag voor deze verwerking is de toestemming van de mede-eigenaars (door de goedkeuring van het reglement van interne orde) als van de huurders (door het goedkeuren van het huurcontract waarin verwezen wordt naar het reglement van interne orde).

 1. De Persoonsgegevens worden meegedeeld aan de syndicus van de vereniging van mede-eigenaars. De Persoonsgegevens worden tevens meegedeeld aan derden in geval dringende interventies nodig zijn in het belang van de VME, de mede-eigenaars en/of huurders.
 1. De Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode van mede-eigendom en/of huur, en tot 10 jaar nadat de mede-eigendom en/of huur een einde genomen heeft.
 1. De VME verbindt er zich toe om de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens te behouden en veiligheidsmaatregelen te nemen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van de Persoonsgegevens te bekomen.
 1. Elke mede-eigenaar en/of huurder kan steeds inzake krijgen bij de vereniging van mede-eigenaars in de Persoonsgegevens die hem aanbelangen. Onjuiste gegevens worden op eerste verzoek door de vereniging van mede-eigenaars verbeterd.

Elke mede-eigenaar en/of huurder heeft het recht om bepaalde Persoonsgegevens die door de vereniging van mede-eigenaars uitsluitend op basis van toestemming worden verwerkt (bij gebreke aan een wettelijke grondslag) te wissen.

Elke mede-eigenaar en/of huurder heeft tevens het recht om de verwerking van bepaalde Persoonsgegevens te beperken, of bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen.

Elke mede-eigenaar en/of huurder heeft het recht om zijn Persoonsgegevens te verkrijgen of om ze over te dragen aan een nieuwe vereniging van mede-eigenaars.

 1. Bij vragen of bemerkingen omtrent het privacy beleid van de vereniging van mede-eigenaars, kan contact met de vereniging van mede-eigenaars worden opgenomen op het volgende e-mailadres: info@verimass-parte.be

Bij klachten over het privacy beleid van de vereniging van mede-eigenaars, kan de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) worden gecontacteerd.

Opgemaakt in 2 exemplaren waarvan één voor de huurder

Voor ontvangst,

Naam huurder :

Naam eigenaar :

Handtekening :

Datum

RIO – NL- Park Residenties II

VME Residentie Parkresidenties II

Zaventem (Sterrebeek), du Roy de Blicquylaan, 1

KBO 0775999307

reglement van interne orde

deel 1 – regels inzake de leefbaarheid van het gebouw

Dit reglement van interne orde heeft tot doel het samenleven binnen Parkresidentie II zo aangenaam, rustig, ordelijk en veilig mogelijk te laten verlopen. ParkresidentiesII dient een plaats te zijn waar het voor iedereen goed wonen en komen is.

Toepassingsgebied

Iedereen die binnen Parkresidenties II woont, betreedt of bezoekt, dient zich te houden aan dit reglement van inwendige orde. Bij verkoop en verhuur wordt onderhavig reglement, basisakte en beslissingen genomen door de algemene vergadering, vooraf bezorgd aan de koper of huurder. Op het ogenblik van huur en verkoop verklaart de huurder respectievelijk koper zich expliciet akkoord om zich te schikken naar alle modaliteiten van dit reglement. De eigenaars zijn verplicht de huurders op de hoogte te brengen van de wijzigingen aan huidig reglement, alsook van de voorschriften en beslissingen van de algemene vergadering die hen zouden kunnen aanbelangen. In geval van niet-inachtneming van het reglement van Interne orde van het appartementsgebouw door de huurder, zal de eigenaar desgevallend kunnen verplicht worden de huurovereenkomst te verbreken, alle kosten lastens de huurder en/of eigenaar.

Algemene bepaling

Het individueel, privatief belang van een medebewoner is ondergeschikt aan het algemeen belang op het ogenblik dat het individueel, privatief gebruik schade, hinder en overlast brengt aan andere medebewoners. Voor het welzijn van allen moet er soms afstand gedaan worden van gewoonten die de medebewoners overlast of ongemakken bezorgen. De voorbeelden en concrete bepalingen opgesomd in dit reglement zijn niet uitputtend maar zijn eerder vermeld om de algemene bepalingen te concretiseren.

Overtredingen en schadevergoeding

ledere overtreding brengt voor de overtreder de verplichting mee om, desgevallend, alles in de voorgaande toestand terug te brengen en elke materiële of morele schade aan de andere eigenaars, bewoners of bezoekers te vergoeden.

Geschillen

Alle geschillen tussen mede-eigenaars, huurders, bewoners en bezoekers of tussen enerzijds een medeeigenaar, huurder, bewoner of bezoeker en anderzijds de syndicus kunnen voorgelegd worden aan het oordeel van de algemene vergadering, die definitief zal beslissen. Wie zich niet gedraagt conform de beslissingen van de algemene vergadering, zal schadevergoeding en intresten verschuldigd zijn en kan desgevallend toegang tot het gebouw ontzegd worden.

Wijzigingen

Het reglement van interne orde kan alleen worden gewijzigd door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars. De wijzigingen moeten op hun datum worden vermeld in het register van de notulen van de algemene vergaderingen.

 • toegang tot het gebouw
 1. Alle ramen en deuren dienen slotvast te zijn nadat u het gebouw verlaat of betreedt teneinde de veiligheid te maximaliseren, energiezuinig te handelen, te voorkomen dat losstaande ramen en deuren beschadigd worden en wind en water buiten blijven.
 2. Signaleer verdachte personen of handelingen in het gebouw aan de syndicus en/of aan betreffende mede-eigenaars/huurders en/of politie.
 3. De toegang tot het gebouw is verboden aan leurders en bedelaars.
 4. Laat enkel bekenden toe tot het gebouw. Op het ogenblik dat een eigenaar of bewoner de deur ontsluit, is deze medeverantwoordelijk voor onredelijke handelingen door diegene die toegang krijgt tot het gebouw.
 5. Wet op de privacy: de gemeenschappelijke delen van het gebouw kunnen uitgerust worden met beveiligingsapparatuur, toegangscontrole en camerabewaking.
 6. Ramen en deuren dienen gesloten te worden bij storm, onweer of wind.
 7. De sleutels, toegangskaarten en codes welke toegang geven tot de privatieve en gemeenschappelijke ruimtes zijn persoonlijk te gebruiken door de bewoners en eigenaars. Indien zij toch worden doorgegeven door deze bewoners en eigenaars aan derden, blijven zij aansprakelijk voor het gebruik van deze sleutels, toegangskaarten en codes door deze derden. De bewoners en eigenaars dienen betreffende sleutels, toegangskaarten en codes in te leveren na beëindiging van hun bewoning en dit zonder dat deze sleutels en toegangskaarten gedupliceerd werden en zonder dat de codes in de toekomst door hen nog zullen gebruikt worden.
 • gebruik van de gemene delen

Gebruik van de lift

 1. Niet-vergezelde kinderen, jonger dan 12 jaar, mogen de lift niet gebruiken.
 2. Bij gebruik van de lift dient men, ten allen tijde, het max. gewicht en aantal personen te respecteren.
 3. Het is verboden te verhuizen via de liften of de gemeenschappelijke gangen. Alle verhuizingen moeten gebeuren met een verhuisfirma via een buitenlift. Lift en trap mogen niet gebruikt worden om grote meubelen of toestellen te verhuizen die schade kunnen veroorzaken. Fietsen of winkelwagentjes zijn bv. niet toegelaten. Rolstoelen of elektrische mobiliteitstoestellen voor mindervaliden, kinderwagens ,golfzakken en-clubs zijn toegelaten. Dit echter op eigen verantwoordelijkheid en voorzichtigheid. Eventuele schade zal aangerekend worden aan de verantwoordelijke.
 4. Verhuis van grote elementen kan uitzonderlijk en mits voorafgaandelijke toestemming van de syndicus gebeuren via de lift mits beschermingsmateriaal (panelen, karton, doeken,…) gebruikt wordt én geen schade kan worden aangericht aan de lift én alles naderhand netjes gereinigd wordt.

De syndicus dient in desbetreffend geval vooraf schriftelijk ingelicht te worden zodat de nodige afspraken/schikkingen kunnen getroffen worden.

 1. Bij werken in de appartementen dient eveneens het nodige beschermingsmateriaal aangebracht te worden in de lift en dient naderhand alles netjes gereinigd te worden.
 2. Blokkeer nooit de lift op een bepaald verdiep; verlaat de lift van zodra deze op de gewenste verdieping halt houdt.
 3. Het gebruik van de lift is ten strengste verboden wanneer brand is vastgesteld in het gebouw.
 4. Laat geen papier of vuilnis in de lift rondslingeren. Reinig de lift indien u deze bevuild hebt.
 5. In de gemeenschappelijke delen en in de lift mag NIET gerookt worden.
 6. Elke onregelmatigheid in de werking van de lift en elke schade die aangericht werd aan de lift moet onmiddellijk gemeld worden aan de syndicus.
 • Huisvuil
 1. Elke bewoner zal toegang hebben tot de ondergrondse afvalcontainers waar het afval steeds gesorteerd en gedeponeerd kan worden. De bewoners dienen strikt het gemeentelijke-, politie-, en Interza reglement na te leven.
 2. Er mag geen afval gedeponeerd worden op de terrassen, balkons of in de gemeenschappelijke delen van het gelijkvloers of de verdiepingen, ook al is dit tijdelijk.
 3. Elke bewoner laat bij zijn afwezigheid (bv. weekends of vakantie) geen afval in de privatieve delen.
 4. Elke bewoner is gehouden om tijdig en periodiek huisvuil en grofvuil te ontruimen uit de privatieve gedeelten teneinde stank en ongedierte te voorkomen.
 • Geluidshinder orde en rust
 1. ledere bewoner draagt zorg voor de beperking van geluidshinder bij gebruik van radio, televisie en andere elektrische toestellen. (wasmachine, stofzuiger, enz) Geluidshinder moet zowel overdag als ’s nachts vermeden worden. ledere eigenaar of bewoner moet ervoor zorgen dat de rust in het gebouw niet verstoord wordt en zorgt er in het bijzonder voor dat oorzaken van storend lawaai beperkt worden: dichtslaan van deuren (gebruik uw sleutel bij het sluiten van de deur), luid spreken of roepen (zowel in de gemene als privatieve delen), lopen in de gang, springen op de vloer, herhaaldelijk en langdurig gebruik van de deurbel, luidruchtig spelen van kinderen,
 2. Teneinde de nachtrust te respecteren dient elke bewoner vanaf 22u tot 8u te zorgen voor stilte.
 3. Vanaf 22u is hoe dan ook geen lawaai of gepraat meer toegelaten op de terrassen (nachtrust medebewoners – voorkomen overlast voor de buren).
 4. Elke bewoner verbindt er zich toe het rustig wonen van de medebewoners te respecteren en zich aan geen enkele buitensporigheid schuldig te maken, dit zowel in als rond het gebouw. De huurder/eigenaar maakt de bezoeker attent op de noodzakelijke rust en stilte in het gebouw.
 5. Elke bewoner en eigenaar kan ter verantwoording worden geroepen indien hij/zij onvoldoende geluidshinder beperkt en onvoldoende zorgt voor orde en rust. Volgende maatregelen zijn alsdan mogelijk (deze maatregelen zijn niet chronologisch te doorlopen):
 • mondelinge terecht wijziging door de syndicus;
 • schriftelijke terecht wijzing door de syndicus (via brief of mail);
 • aangetekend schrijven door de syndicus met de oproep om de hinder te stoppen; – vordering van een schadevergoeding door de syndicus of de algemene vergadering ten nadele van diegene die de hinder veroorzaakt en ten voordele van diegene die de hinder ondervindt;
 • bij aanhoudende hinder waarbij de veroorzaker ostentatief zijn gedrag niet aanpast, kan de syndicus deze in gebreke stellen. kan de algemene vergadering beslissen tot het ontzeggen van toegang aan diegene die de hinder veroorzaakt in het algemeen belang van de bewoners en eigenaars, totdat de oorzaak van de hinder definitief is weggenomen.
 1. De bestemming van de residentie is een rustige, private woonst. Zodoende kan er geen handel uitgeoefend worden in één van de gemeenschappelijke of privatieve delen, tenzij in de hiervoor vergunde gelijkvloerse ruimte. Het is de eigenaar wel toegelaten om op het adres van hun privatieve deel de maatschappelijke zetel te vestigen van een vennootschap waarvan hij aandeelhouder, zaakvoerder of bestuurder is.
 2. De kavels mogen niet worden bewoond door een aantal personen dat hoger is dan datgene in verhouding staat met de oppervlakte en de inrichting van de kavels. De eigenaar moet bij het gebruik van hun kavel en van de gemeenschappelijke delen de regels van normale zorgvuldigheid en alle van toepassing zijnde hygiëne en veiligheidsvoorschriften in acht nemen. De loten mogen slechts in huur worden gegeven aan eerbare en gegoede personen. De verhuring van delen van loten is verboden, met uitzondering van de woningen gekoppeld aan een vrij beroep
 • Uitzicht van het gebouw
 1. Het is verboden het uitzicht van het gebouw te wijzigen.
 2. Aan ramen, terrassen en balkons mogen geen voorwerpen hangen of zichtbaar zijn die het ordelijk en esthetisch uitzicht van het gebouw kunnen schaden, zoals, kledij, beddengoed, tapijten, vlaggen, fietsen, reclame en naambordjes. En het is tevens niet toegelaten klimplanten tegen de gevel te laten opgroeien.
 3. Teneinde het uitzicht van het gebouw mooi te houden dienen de terrassen netjes te worden gehouden.
 4. Er mogen geen voorwerpen opgehangen of geplaatst worden aan de gevel of zijgevel van de terrassen, op de terrassen, op de vensterramen of aan de vensters die leiden tot een storend uitzicht (was, beddengoed, stockeren van goederen, grof huisvuil of vuilniszakken, bakken drank,…)
 5. In de gemeenschappelijke delen mogen geen voorwerpen aangebracht worden zoals naamplaatjes, stickers, reclame, Naamplaatjes aan brievenbussen, bellen of inkomdeuren moeten besteld worden via de syndicus en op kosten van de eigenaar van de privatieven.
 6. De ruiten dienen regelmatig gereinigd te worden. Gebarsten ruiten dienen onmiddellijk vervangen te worden.
 7. De gemeenschappelijke in- en doorgangen, traphall en deuren, moeten altijd vrij blijven. Er mogen geen voorwerpen geplaatst worden (schoenen, fietsen, kinderwagens,…).
 8. Vuilbakken, zakken, kisten, decoratieve stukken of planten aan de balkons, terrassen, balustrades of vensterbanken zijn verboden. Planten in aardewerken potten in bruin/grijze tinten zijn toegelaten.
 9. Het is verboden om privatieve constructies (bv. sattelietantennes, airco, toestellen voor het vangen of omzetten van zon-of windenergie…) vast te maken aan de gevel, of aan terrassen en in tuinen te plaatsen.
 10. Voor alle werken (boren van gaten, bevestigingen, ophangingen, inpluggen van vijzen,…) aan of in gemeenschappelijke delen. (gevel, hall, ondergrondse parking,…) Meer in het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor vloerverwarming (niet boren in de vloeren!) en de buitengevel (isolatielaag met een waterdichte cementeringslaag en gevelbricks – enkel boren door een vakman met de nodige kennis). Hiervoor wordt ook verwezen naar de nota van de ingenieur akoestiek in het commerciële verkoopslastenboek.
 11. Vliegramen mogen enkel in dezelfde kleur als de ramen geplaatst worden. De kleur wordt bepaald door de architect van het gebouw.
 12. Het is verboden deurmatten te leggen voor de privatieve inkomdeur.
 13. Berichten ter aankondiging van verhuring of verkoop mogen niet uitgehangen worden aan ramen, deuren, inkomsassen, liften, terrassen, etc deze mogen enkel aangebracht worden op een daarvoor door de algemene vergadering voorziene plaats.
 14. In alle gebouwen is er hout voorzien in of aan de gevels. Het is de bewoners verboden dit zelf te behandelen. De syndicus zal periodiek dit onderhoud laten uitvoeren waarvan de kosten verhoudingsgewijze zullen worden verhaald op de eigenaars van de gevels met hout.
 • Hygiëne en reinheid van het gebouw
 1. Elke bewoner die de gemeenschappelijke delen bevuilt, dient deze vervuiling onmiddellijk te verwijderen. Indien dit niet gebeurt, kunnen de kosten aangaande reiniging verhaald worden op de vervuiler.
 2. Er mag geen huishoudelijk of ander werk uitgevoerd worden in de gemeenschappelijke delen van het gebouw (reinigen van tapijten, …).
 3. Het is niet toegelaten tapijten of andere stoffen uit te kloppen op de terrassen of voorwerpen door de ramen of van op de terrassen naar beneden te gooien (afval, etensresten bv. om vogels te voederen, vloeistoffen, assen en peuken,…).
 4. Kleine huisdieren worden getolereerd zolang ze niet gevaarlijk of hinderlijk zijn of geen schade toebrengen aan gemeenschappelijke of privatieve delen. Als huisdieren aanleiding geven tot schade of overlast zal de eigenaar hierover aangetekend in gebreke gesteld worden door de syndicus. De eigenaar moet het huisdier dat schade of overlast berokkent binnen een vooropgestelde termijn ,welke bepaald zal worden door de algemene vergadering, verwijderen. Huisdieren mogen niet vrij rondlopen in de gemeenschappelijke delen van het gebouw of op/over de privatieve delen van mede-eigenaars. De terrassen zijn geen toilet voor huisdieren en kunnen niet gebruikt worden als slaapplaats voor huisdieren. Huisdieren zijn verplicht aan de leiband te worden gehouden binnen het gehele project.
 5. Reukhinder
 • Elke gebruiker dient reukhinder te voorkomen en de nodige maatregelen te treffen opdat reukhinder voorkomen wordt.
 • In de keukens dient steeds een dampkap gebruikt welke periodiek gereinigd wordt; dampkappen mogen niet aangesloten worden op de luchtkokers/ventilatie.
 1. Het is verboden om reclamedrukwerk achter te laten in gemeenschappelijke delen.
 2. Het reinigen van de gemeenschappelijke delen zal op regelmatige tijdstippen gebeuren.
 • Rijtuigen — ondergrondse parking – oprit
 1. Auto’s en moto’s dienen ondergebracht in de ondergrondse parking op de voorziene privatieve plaatsen en dit op een dusdanige manier dat dit geen hinder geeft aan de andere gebruikers van het gebouw. De doorgangen dienen vrij gehouden te worden. Aanhangwagens en caravans zijn bovengronds niet toegelaten en te parkeren.
 2. Fietsen en brommers mogen niet geplaatst worden tegen de gevel van het gebouw of in de traphall, zij dienen gestald in de privatieve ondergrondse berging of staanplaats of in het fietsenberging voor het gebouw (indien aanwezig) en dit op een dusdanige manier dat dit geen hinder geeft aan de andere gebruikers van het gebouw. De doorgangen dienen vrij gehouden te worden. Fietsen worden verplicht gestald in de fietsenberging.
 3. Fietsen, brommers en moto’s mogen niet in de lift.
 4. Het is verboden motoren van auto’s, brommers of moto’s langdurig te laten draaien in de kelder.
 5. De doorgang naar de ondergrondse parking dient ten allen tijde vrijgehouden te worden.
 6. Elke eigenaar/bewoner zorgt ervoor dat de garage proper blijft.
 7. Elke eigenaar/gebruiker dient erover te waken dat er geen vreemden binnengekomen bij het binnenkomen van de garage.
 8. De syndicus mag bij ongeoorloofd parkeren het betreffende voertuig laten wegtakelen.
 9. Er mogen geen auto’s, moto’s en fietsen gewassen worden in de ondergrondse.
 10. Grote herstellingswerken aan voertuigen zijn niet toegelaten in de ondergrondse.
 • Huishoudapparaten – elektriciteit
 1. Alle huishoudapparaten moeten storingsvrij zijn.
 2. Het elektrisch net mag nooit uitgebreid worden zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de syndicus die dit desgevallend zal voorleggen aan de algemene vergadering. Deze uitbreiding dient te gebeuren door een erkend vakman en dient te voldoen aan alle veiligheidsvoorzieningen (desgevallend is een controle door een erkend organisme nodig).
 • Terrassen
 1. Elke bewoner is verantwoordelijk voor de goede staat van zijn eigen terras : het terras wordt gebruikt op een zodanige wijze dat de bevloering niet beschadigd wordt; uit het gebruik van het terras mag geen hinder voortvloeien voor de onderliggende of naastliggende buren; er is geen opslag van goederen toegelaten.
 2. Het is verboden om gaten te boren in de terrasbekleding en gas- en houtskoolbarbecues te gebruiken op de terrassen. Enkel elektrische barbecues worden toegelaten.
 3. Het is ten strengste verboden vuurwerk af te schieten over heel het project.
 • filters voor de verluchtingssvstemen. kokers. leidingen. afvoerbuizen. dakgoten en platte daken
 1. De eigenaars en bewoners van privatieve delen zullen vrije toegang moeten verlenen tot afvoerbuizen, leidingen van elektriciteit water en gas, centrale verwarming, luchtkokers, schouwpijpen, kabeldistributie, enz. om er onderhoudswerken te laten verrichten, ze te laten vervangen of te herstellen.
 2. De eigenaar of bewoner door wiens appartement afvoerbuizen, leidingen van elektriciteit water en gas, centrale verwarming, luchtkokers, schouwpijpen, kabeldistributie, enz. lopen, mag aan deze constructie niets wijzigen wat ook maar de minste schade zou berokkenen aan de andere gebruikers en eigenaars van het gebouw. Indien werken aan een privatieve kavel worden uitgevoerd door de eigenaar en indien dit nadeel of schade aan andere eigenaars of aan gemeenschappelijke zaken berokkent, stelt de syndicus hen bij aangetekende brief in gebreke en laat zelf de hoogdringende (herstellings-)werken uitvoeren op kosten van de eigenaar.
 3. Er mogen geen vaste bestanddelen afgevoerd worden via de afvoerbuizen (etensresten, koffiegruis, reinigen van laarzen of voetbalschoenen,…) of toiletten (maandverband, tampons, inlegkruisjes, condooms, wc-rollen, luiers, frituurolie, huisvuil, …). Alle hygiënische afval dient gedeponeerd te worden in een daartoe te plaatsen recipiënt naast het toilet. De kosten van verstoppingen zijn ten laste van de veroorzaker.
 4. De verluchtingssystemen, verwarmingsketels en hun evacuatie, dakgoten en platte daken zullen verplicht op regelmatige of wettelijke tijdstippen onderhouden worden door een door de algemene vergadering aangestelde firma om de veiligheid in het gebouw te garanderen.
 • Veiligheidsvoorschriften
 1. De bewoners zien er nauwkeurig op toe dat koffiezetapparaten, kookplaten en meer in het algemeen alle elektrische toestellen tijdig worden uitgeschakeld.
 2. Het gebruik en de aanwezigheid van brandgevaarlijke en ontplofbare zaken zijn niet toegelaten, onder meer : butaan- en andere gassen, fossiele brandstoffen, verfspuitbussen, alcohollampen en toestellen op (butaan)gas.
 3. Volgende voorschriften gelden ingeval van brand :
 • gebruik in geen geval de lift
 • bel het noodnummer 100 (ambulance/brandweer) of 101 (politie)
 • verwittig alle medebewoners
 • gebruik de brandhaspels
 • voorkom tocht (openstaande ramen/deuren) – begeef u op een terras

Syndicus

 1. De syndicus staat in de eerste plaats ten dienste van de gemeenschap; de syndicus stelt het algemeen belang boven het privatief belang.
 2. De syndicus dient zich te schikken naar de beslissingen van de algemene vergadering; de syndicus ontleent zijn mandaat volledig bij delegatie van de algemene vergadering.
 3. Alle technisch defecten, schade aan het gebouw of problemen aangaande het gebouw dienen onmiddellijk te worden doorgegeven aan de syndicus. Indien een eigenaar of bewoner dit nalaat, kan hij verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele uitbreiding van schade.
 4. De eigenaars en bewoners dienen hun identiteit en contactgegevens (telefoonnummer en emailadres) door te geven aan de syndicus. Bij wijziging van deze contactgegevens dient de syndicus steeds ingelicht te worden.
 5. De syndicus dient van alle deuren een reservesleutel te hebben teneinde bij noodgevallen deuren te kunnen openen zonder schade aan te richten.
 • Verzekeringen
 1. De syndicus voorziet in een blokpolis voor het gebouw waarvan de premies ten laste zijn aan de eigenaars a rato van hun aandeel in de gemeenschappelijke kosten.
 2. Wie vanwege zijn beroep of vanwege een andere persoonlijke reden de risico’s verhoogt of speciale risico’s veroorzaakt, is verplicht dit bekend te maken en dient desgevallend een bijkomende premie of premieverhoging te betalen of een afzonderlijke polis aan te gaan.

De wettelijke vrijstelling op schadegevallen, wordt als volgt gedragen:

 • Ingeval zowel de schade als de schadeoorzaak zich beperken tot één privatief, wordt de vrijstelling gedragen door de eigenaar van het desbetreffende privatief.
 • Doet de schade zich voor in één privatief, maar wordt de oorzaak gevonden in een gemeen deel, dan wordt de vrijstelling gedragen door de vereniging van mede – eigenaars.
 • Doen zowel schade als schadeoorzaak zich voor in de gemene delen, dan wordt de vrijstelling eveneens gedragen door de vereniging van mede – eigenaars.
 • Doet de schade zich voor in een gemeenschappelijk deel, maar bevindt de schadeoorzaak zich in een privatief, dan wordt de vrijstelling gedragen door de eigenaar van het privatief.
 • Doet de schade zich tenslotte voor in een privatief en de schadeoorzaak in een ander privatief, dan wordt de vrijstelling gedragen door de eigenaar van dat laatste privatief.
 • Uitvoeren van werken ten privaten titel

Het uitvoeren van werken ten privaten titel moet steeds meegedeeld aan de syndicus en mag geen schade berokkenen ten laste van de gemeenschap. In het geval toch schade veroorzaakt wordt, zal de veroorzaker de syndicus onmiddellijk inlichten en dient de aangerichte schade hersteld of vergoed te worden.

Informatie-uitwisseling

de mede-eigenaars en de syndicus houden elkaar bij voorkeur op de hoogte via email. Documenten kunnen tevens ter beschikking worden gesteld via een webtoepassing

 1. De aankondiging van datum, uur en plaats van de algemene vergadering wordt tijdig kenbaar gemaakt aan alle personen die aanwezig mogen zijn op de algemene vergadering.
 2. Het verslag van de algemene vergadering zal binnen de 30 dagen na de algemene vergadering gemaild worden naar de personen die op de hoogte dienen gebracht te worden van de beslissingen van de algemene vergadering.
 3. Email wordt beschouwd als een volwaardig en voldoende communicatiemedium tussen syndicus en eigenaars/bewoners.
 4. Elke koper dient voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van de basisakte, het algemeen reglement van mede-eigendom en het reglement van interne orde en gaat hiermee expliciet met akkoord bij het aangaan van een koopovereenkomst.
 5. Elke huurder dient voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van het reglement van interne orde en gaat hiermee expliciet met akkoord bij het aangaan van een huurovereenkomst.
 6. De huurder/koper verbindt zich tevens om alle beslissingen van de algemene vergadering te zullen nakomen.
 7. Eigenaars moeten zelf instaan voor de kennisgeving aan de huurders van het reglement van interne orde en de van toepassing zijnde beslissingen van de algemene vergadering.

Na becommentarieerde en volledige voorlezing voor wat de delen van de akte betreft die in de wet zijn bedoeld, en na gedeeltelijke voorlezing van de andere bepalingen, heeft de comparant getekend met notaris in Olen, op 6 april 2021. [1] (1 Door invoeging van deze clausule, is dit reglement van interne orde een authentieke akte, ondanks zijn statuut als bijlage. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt echter dat het reglement van interne orde een onderhandse akte is. Dit staat het authentieke karakter niet in de weg, wat het een bewijskracht en desgevallend een uitvoerbare kracht verleent.)

DEEL 2 – wettelijke bepalingen

 1. Regels m.b.t. de bijeenroeping, werkwijze en bevoegdheid van de Algemene Vergadering
 • werkwijze van de algemene vergadering

Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de beraadslagingen.

In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel of ingeval de eigendom van een privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen, geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn. Wanneer één van de belanghebbenden en zijn wettelijke of conventionele vertegenwoordiger niet kunnen deelnemen aan de aanwijzing van een lasthebber wijzen de andere belanghebbenden rechtsgeldig een lasthebber aan. Deze laatste wordt opgeroepen voor de algemene vergaderingen, oefent het recht van deelname aan de beraadslagingen ervan uit en ontvangt alle documenten die afkomstig zijn van de vereniging van mede-eigenaars. De belanghebbenden delen de syndicus schriftelijk de identiteit van hun lasthebber mee.

De syndicus houdt jaarlijks een algemene vergadering tijdens de vastgelegde periode tussen 1 maart en 15 maart of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen.

Tevens houdt de syndicus een algemene vergadering op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Dit verzoek wordt bij ter post aangetekende brief aan de syndicus gericht, die binnen de dertig dagen na de ontvangst van het verzoek de bijeenroeping verzendt aan de mede-eigenaars. Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen.

 • Bijeenroeping van de algemene vergadering

De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd. De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars of van de raad van mede-eigendom, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het dit reglement van interne orde bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden. De bijeenroeping vermeldt volgens nadere regels waar de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd.

De bijeenroeping geschiedt bij een ter post aangetekende brief, tenzij de geadresseerden individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden geacht geldig te zijn. Behalve in spoedeisende gevallen wordt de bijeenroeping ten minste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering ter kennis gebracht.

 • Voorzitter en secretaris van de algemene vergadering

De algemene vergadering wordt door een mede-eigenaar voorgezeten. De voorzitter ‘leidt’ de vergadering naar vorm, procedure, verloop en orde , terwijl de syndicus de inhoudelijke taken invult.

Bij ontstentenis van een kandidaat of indien de algemene vergadering na twee stemronden niet tot de aanduiding van deze bureauleden kan overgaan, wordt van rechtswege voorzitter van de vergadering, de persoonlijk aanwezige mede-eigenaar die het grootst aantal aandelen in de gemeenschappelijke delen bezit, en, indien verscheidene mede-eigenaars een zelfde aantal aandelen bezit, de oudste van hen in jaren.

Naast de aanstelling van een voorzitter moet tevens een secretaris van de vergadering worden aangesteld. De algemene vergadering kan met de vereiste meerderheid beslissen om de syndicus aan te duiden als secretaris.

 • Aanwezigheidsvereiste op de algemene vergadering

De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.

Niettemin beraadslaagt de algemene vergadering ook rechtsgeldig wanneer de mede-eigenaars die aanwezig of vertegenwoordigd zijn aan het begin van de algemene vergadering, meer dan drie vierde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen.

Indien geen van beide quorums wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering na het verstrijken van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van mede-eigendom waarvan ze houder zijn.

 • Volmachten op de algemene vergadering

Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering.

Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door haar in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd.

De volmacht vermeldt de naam van de lasthebber.

De volmacht kan algemeen of specifiek zijn en mag slechts gelden voor één algemene vergadering, tenzij gebruik wordt gemaakt van een algemene of specifieke notariële volmacht. Een volmacht verleend voor een algemene vergadering geldt ook voor de algemene vergadering die georganiseerd wordt omdat voor de eerste algemene vergadering het quorum niet werd bereikt, tenzij anders bepaald.

Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lastgever of lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken.

Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden. Een lasthebber mag evenwel meer dan drie volmachten krijgen als het totaal van de stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn volmachtgevers niet meer dan 10 % bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels van de mede-eigendom.

 • stemming op de algemene vergadering

Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen.

Wanneer het reglement van mede-eigendom de lasten van een gemeenschappelijk deel van het gebouw of van de groep van gebouwen uitsluitend ten laste legt van bepaalde mede-eigenaars, nemen enkel die mede-eigenaars deel aan de stemming op voorwaarde dat die beslissingen het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom niet in het gedrang brengen. Elk van hen stemt met een aantal stemmen naar evenredigheid van zijn aandeel in voornoemde lasten.

De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist.

Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.

 • Bevoegdheden – meerderheden algemene vergadering

De algemene vergadering beslist:

1° bij meerderheid van twee derde van de stemmen:

 1. a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van

de gemeenschappelijke gedeelten betreft, onverminderd artikel 3.85, § 2;

 1. b) over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van de wettelijk opgelegde werken en de werken tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer, waartoe kan worden besloten bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars, onverminderd artikel 3.89, § 5, 2° ;
 2. c) over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel 3.89, § 5, 2°, bedoelde daden;
 3. d) met bijzondere motivering, over de werken aan bepaalde privatieve delen, die, om economische of technische redenen, zullen worden uitgevoerd door de vereniging van mede-eigenaars.

Deze beslissing wijzigt geenszins de verdeling van de kosten voor deze werken over de medeeigenaars.

2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:

 1. a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;
 2. b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan;
 3. c) over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging;
 4. d) over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden;
 5. e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen. Dit omvat ook de wijziging van de zakelijke gebruiksrechten ten voordele van één mede-eigenaar op de gemeenschappelijke delen, op voorwaarde dat dit gemotiveerd wordt door het rechtmatig belang van de vereniging van mede-eigenaars, in voorkomend geval, tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die zulks mocht veroorzaken;
 6. f) over de wijziging van de statuten in functie van artikel 3.84, vierde lid;
 7. g) over de verdeling van een kavel of over de volledige of gedeeltelijke vereniging van twee of meer kavels;
 8. h) onder voorbehoud van artikel 3.92, § 1, zesde lid, over de volledige afbraak en heropbouw van het gebouw om redenen van hygiëne of veiligheid of wanneer de kostprijs voor de aanpassing van het gebouw aan de wettelijke bepalingen buitensporig zou zijn. In dit geval kan een mede-eigenaar tegen vergoeding afstand doen van zijn kavel ten gunste van de andere mede-eigenaars, indien de waarde van de kavel lager is dan het aandeel dat hij moet betalen in de totale kosten van de werken. Bij gebrek aan overeenstemming wordt de vergoeding door de rechter vastgesteld op basis van de actuele marktwaarde van de betrokken kavel, zonder rekening te houden met de beslissing van de algemene vergadering.
 • 2. In geval van gehele of gedeeltelijke vernietiging, worden de vergoedingen die in de plaats komen van het vernietigde onroerend goed bij voorrang aangewend voor de heropbouw ervan, indien daartoe beslist wordt.

Onverminderd de vorderingen ingesteld tegen de mede-eigenaar, de bewoner of de derde, die aansprakelijk is voor het schadegeval, zijn de mede-eigenaars verplicht in geval van heropbouw of herstel bij te dragen in de kosten, naar evenredigheid van hun aandeel in de mede-eigendom.

 • 3. Er wordt met eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars beslist over elke wijziging van verdeling van de aandelen van de mede-eigendom, middels de overlegging van een verslag zoals bepaald in artikel 3.85, § 1, tweede lid.

Wanneer de algemene vergadering echter, met de door de wet vereiste meerderheid, besluit tot de werken, de verdeling of de vereniging van kavels of daden van beschikking, kan zij, met dezelfde gekwalificeerde meerderheid, beslissen over de wijziging van de verdeling van de aandelen van medeeigendom in geval die wijziging noodzakelijk is.

 • Notulen van de Algemene Vergadering

De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden.

Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.

De leden van de vereniging van mede-eigenaars kunnen, met eenparigheid, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De syndicus neemt binnen dertig dagen na de algemene vergadering de beslissingen bedoeld in de paragrafen 10 en 11 op in het register bedoeld in artikel 3.93, § 4, en bezorgt die binnen diezelfde termijn aan elke titularis van een zakelijk recht op een kavel die, in voorkomend geval krachtens artikel 3.87, § 1, tweede lid, stemrecht heeft in de algemene vergadering en aan de andere syndici. Als een van hen het proces-verbaal niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, brengt hij de syndicus daarvan schriftelijk op de hoogte.

 • Mededinging

Op de Algemene Vergadering werd volgend bedrag vastgelegd van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel 3.89, § 5, 2° BW, bedoelde daden (zijnde alle bewarende maatregelen en alle daden van voorlopig beheer):

EUR … – beslissing Algemene Vergadering d.d. …

Voor opdrachten en contracten boven dit bedrag zal de syndicus meerdere kostenramingen voorleggen, op grond van een vooraf opgemaakt bestek.

 • bijstand op de algemene vergadering

Een mede-eigenaar kan zich laten bijstaan door één persoon op voorwaarde dat hij de syndicus ten minste vier werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering daarvan bij aangetekende zending in kennis stelt. Deze persoon mag tijdens de algemene vergadering de discussie niet leiden, noch ze monopoliseren.

 1. Regels m.b.t. de syndicus
 • de syndicus
 • Benoeming van de syndicus en publicatie

De syndicus wordt benoemd door de algemene vergadering of, bij ontstentenis daarvan, bij beslissing van de rechter, op verzoek van iedere mede-eigenaar of van iedere belanghebbende derde.

De bepalingen met betrekking tot de relatie tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst.

Het mandaat van de syndicus mag niet langer zijn dan drie jaar, maar kan worden hernieuwd door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Het feit dat het mandaat van de syndicus niet wordt vernieuwd, geeft op zich geen aanleiding tot een vergoeding.

Onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, kan hij geen verbintenissen aangaan voor een termijn die de duur van zijn mandaat te boven gaat.

Een uittreksel uit de akte betreffende de aanstelling of benoeming van de syndicus wordt binnen acht dagen te rekenen van de datum waarop zijn opdracht een aanvang neemt, op onveranderlijke wijze en zodanig dat het op ieder tijdstip zichtbaar is, aangeplakt aan de ingang van het gebouw waar de zetel van de vereniging van mede-eigenaars gevestigd is.

Behalve de datum van de aanstelling of de benoeming, bevat het uittreksel de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de syndicus, of indien het gaat om een vennootschap, haar rechtsvorm, haar naam, haar maatschappelijke zetel, alsmede haar ondernemingsnummer indien de onderneming ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het uittreksel moet worden aangevuld met alle andere aanwijzingen die het iedere belanghebbende mogelijk maken onverwijld met de syndicus in contact te treden, met name de plaats waar het reglement van interne orde en het register met de beslissingen van de algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd. De aanplakking van het uittreksel moet geschieden door toedoen van de syndicus.

Conform artikel 3.89, §2 BW moet de aanstelling/benoeming van de syndicus tevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen worden bekendgemaakt.

De vereniging van mede-eigenaars of haar syndicus moeten een aanvraag tot inschrijving indienen bij
een ondernemingsloket naar keuze en dit ten laatste op de werkdag, die de dag waarop de opdracht
van de syndicus een aanvang neemt, voorafgaat. Uitzondering hierop is het geval waarin de beslissing
tot aanstelling of benoeming minder dan acht werkdagen werd genomen voor de dag waarop zijn
opdracht aanvangt. In dit laatste geval moet de inschrijving plaatsgrijpen binnen acht werkdagen na
het nemen van de beslissing tot aanstelling of benoeming. Naast een aanvraag tot inschrijving dient tevens elke wijziging of doorhaling van de gegevens worden
medegedeeld aan het ondernemingsloket naar keuze, met aanduiding van de datum waarop de
wijziging of doorhaling in voege treedt. De mededeling dient te gebeuren volgens dezelfde procedure
als bij de aanvraag van een inschrijving.

Voor elke aanvraag, wijziging of doorhaling dient een inschrijvingsrecht
door de vereniging van mede-eigenaars te worden betaald. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

 • Takenpakket van de syndicus

De syndicus heeft tot opdracht:

1/ de beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen, uit te voeren en te laten uitvoeren;

2/ alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stellen;

3/ het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars te beheren; voor zover als mogelijk dient dit vermogen in zijn geheel geplaatst te worden op diverse rekeningen, waaronder verplicht een afzonderlijke rekening voor het werkkapitaal en een afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal; al deze rekeningen moeten op naam van de vereniging van mede-eigenaars worden geplaatst;

4/ de vereniging van mede-eigenaars, zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken, te vertegenwoordigen; Behoudens andersluidende bepalingen in de wet, wordt aangetekende briefwisseling, op straffe van nietigheid, geadresseerd aan de woonplaats, of bij ontstentenis daarvan, aan de verblijfplaats of de maatschappelijk zetel van de syndicus en aan de zetel van de vereniging van mede-eigenaars.

5/ de lijst van de schulden bedoeld in artikel 3.94, § 2, over te leggen binnen dertig dagen te rekenen van het verzoek van de notaris;

6/ aan elke persoon, die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, de datum van de vergaderingen mede te delen om hem in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten te formuleren. Deze zullen als zodanig aan de vergadering worden medegedeeld. De mededeling wordt aangeplakt op een goed zichtbare plaats in de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

7/ indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering te overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, van een historiek van de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken die de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen van de mede-eigendom terug te vinden is;

8/ een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt, alsook het bewijs van die verzekering te leveren; in geval van een mandaat om niet, wordt die verzekering aangegaan op kosten van de vereniging van mede-eigenaars;

9/ het de mede-eigenaars mogelijk maken inzage te nemen van alle niet private documenten of gegevens over de mede-eigendom

10/ desgevallend, het postinterventie-dossier te bewaren op de wijze die door de Koning is vastgesteld;

11/ ten behoeve van de in artikel 3.88, § 1, 1°, c, bedoelde mededinging meerdere kostenramingen voor te leggen.

12/ aan de gewone algemene vergadering een evaluatierapport voor te leggen in verband met de overeenkomsten voor geregeld verrichte leveringen;

13/ de algemene vergadering vooraf om toestemming te verzoeken voor alle overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus, diens aangestelden, naaste familieleden, bloedverwanten of aanverwanten tot en met de derde graad, dan wel die van zijn of haar echtgeno(o)t(e) tot in dezelfde graad; hetzelfde geldt voor de overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en een onderneming waarvan de hierboven vermelde personen eigenaar zijn of in het kapitaal waarvan ze een aandeel bezitten, een onderneming waarin zij directiefuncties of toezichthoudende functies bekleden, dan wel een onderneming waarbij zij als loontrekkende in dienst zijn of waarin zij zijn aangesteld; indien de syndicus een rechtspersoon is, mag hij, zonder daartoe specifiek te zijn gemachtigd bij wege van een beslissing van de algemene vergadering, geen overeenkomst voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars sluiten met een onderneming die direct of indirect een aandeel bezit in zijn kapitaal;

14/ de lijst en de persoonsgegevens bij te werken van wie gerechtigd is deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering, en de mede-eigenaars op hun eerste verzoek en de notaris indien hij de syndicus hiertoe verzoekt in het kader van de overschrijving van akten die overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851 op het bevoegde kantoor van de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie worden overgeschreven, de naam, het adres, de gedeelten en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars te bezorgen;

15/ de boekhouding van de vereniging van mede-eigen aars te voeren op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze, volgens het door de Koning op te stellen minimum genormaliseerd rekeningenstelsel.

16/ de begrotingsraming voor te bereiden voor de lopende uitgaven voor het onderhoud, de werking en het beheer van de gemeenschappelijke delen en de gemeenschappelijke uitrusting van het gebouw, alsook een begrotingsraming voor te bereiden voor de buitengewone te verwachten kosten; die begrotingsramingen worden jaarlijks ter stemming voorgelegd aan de vereniging van mede-eigenaars; zij worden toegevoegd aan de agenda van de algemene vergadering die over die begrotingen moet stemmen.

De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn beheer; hij kan zijn bevoegdheid niet overdragen dan met de toestemming van de algemene vergadering en slechts voor een beperkte duur of voor welomschreven doeleinden.

 • Voortijdige beëindiging van de overeenkomst met de syndicus

De Algemene Vergadering kan de syndicus te allen tijde ontslaan. De vereniging van mede-eigenaars mag de syndicus in principe kosteloos, zonder opgave van enige reden en zonder opzegtermijn ontslaan, behoudens afwijkend beding in het syndicuscontract.

 • Verplichtingen van de syndicus bij het einde van zijn opdracht

Indien het mandaat als syndicus op om het even welke wijze een einde heeft genomen, zal hij binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, van een historiek van de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken die de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen van de mede-eigendom terug te vinden is.

 1. Regels m.b.t. de commissaris van de rekeningen
 • commissaris van de rekeningen

De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan, belast met de controle van de rekeningen en de boekhouding van de vereniging. De commissaris van de rekeningen brengt verslag uit aan de algemene vergadering.

Bevoegdheden en werkingsregels :

1/Omschrijving van de verplichtingen/opdracht van de commissaris:

Jaarlijks zal de commissaris van de rekeningen zich, op afspraak, kunnen aanbieden op het kantoor van de syndicus om alle boekhoudkundige stukken (facturen, kostennota’s, bankafschriften, boekhoudkundige documenten, …) in te kijken.

Bij vragen of onduidelijkheden kan de commissaris eventuele ontbrekende informatie of verduidelijkingen opvragen bij de syndicus, die er zich toe engageert om op korte termijn (minstens voor de algemene vergadering waarop de rekeningen ter goedkeuring voorgelegd worden) de noodzakelijke inlichtingen aan de commissaris te bezorgen. De commissaris van de rekeningen maakt een schriftelijk verslag op over zijn vaststellingen en brengt hierover, zo noodzakelijk, mondeling verslag uit aan de mede-eigenaars tijdens de algemene vergadering.

2/ Het mandaat kan bezoldigd zijn.

 1. Regels m.b.t. de Raad van mede-eigendom
 • raad van mede-eigendom

In elk gebouw of elke groep van gebouwen met minstens twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt verplicht door de algemene vergadering een raad van mede-eigendom opgericht.

In de gebouwen of groepen van gebouwen met minder dan twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, kan de algemene vergadering met een volstrekte meerderheid van de stemmen beslissen tot oprichting van een raad van mede-eigendom.

Werkingsregels:

1/De raad van mede-eigendom controleert de taken van de syndicus.

2/ De algemene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid over de benoeming van de leden van de raad van mede-eigendom, zulks voor elk lid afzonderlijk. Het mandaat van de leden van de raad van mede-eigendom loopt tot de volgende gewone algemene vergadering en is hernieuwbaar.

3/ Het mandaat kan bezoldigd worden.

4/ Taken en verslaggeving:

Om zijn opdracht uit te voeren kan de raad van mede-eigendom, na de syndicus op de hoogte te hebben gebracht, kennis nemen en kopie maken van alle stukken of documenten die verband houden met het beheer van laatstgenoemde of die van belang zijn voor de mede-eigendom.

Hij kan andere opdrachten of bevoegdheidsdelegaties krijgen in de mate dat de algemene vergadering daartoe beslist met een meerderheid van twee derde van de stemmen en zulks geen afbreuk doet aan de wettelijke bevoegdheden van de syndicus, de algemene vergadering en de commissaris inzake de rekeningen. Een door de algemene vergadering verleende opdracht of bevoegdheidsdelegatie mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één jaar.

De raad brengt verslag uit over haar activiteiten.

 • inzagemogelijkheid van de mede-eigenaars

De syndicus moet de mogelijkheid creëren voor alle mede-eigenaars om inzage te nemen van alle niet-private documenten of gegevens over de mede-eigendom.

Het ter beschikking stellen van de documenten zal gebeuren op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars of op de plaats waar de syndicus is gevestigd. De syndicus maag hiervoor een vergoeding aanrekenen.

Om organisatorische redenen dient de mede-eigenaar hiertoe voorafgaand een afspraak te maken met de syndicus of dossierbeheerder.

Heel wat informatie wordt ook via digitale weg / online platform ter beschikking gesteld. In dit laatste geval bekomt de mede-eigenaar op eenvoudig verzoek de noodzakelijke inloggegevens om hiertoe toegang te krijgen.

DEEL 3 – PRIVACYBELEID VME

1.

Dit privacy beleid legt uit hoe de VME omgaat met de persoonsgegevens van de mede-eigenaars en/of huurders van de privatieve delen (hierna de Persoonsgegevens).

De vereniging van mede-eigenaars conformeert zich hiermee aan (i) de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming – beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) (ii) de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en (iii) de adviezen en aanbevelingen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 1. De vereniging van mede-eigenaars verwerkt uitsluitend Persoonsgegevens die haar door de mede-eigenaars (en/of huurders) zijn meegedeeld.

 2. De Persoonsgegevens worden door de vereniging van mede-eigenaars verwerkt voor het beheer van de gemene delen (waaronder de oproeping voor de algemene vergadering), alsook om dringende interventies van derden in het belang van VME, de mede-eigenaars en/of huurders mogelijk te maken.

Een aanvullende grondslag voor deze verwerking is de toestemming van de mede-eigenaars (door de goedkeuring van het reglement van interne orde) als van de huurders (door het goedkeuren van het huurcontract waarin verwezen wordt naar het reglement van interne orde).

 1. De Persoonsgegevens worden meegedeeld aan de syndicus van de vereniging van mede-eigenaars. De Persoonsgegevens worden tevens meegedeeld aan derden in geval dringende interventies nodig zijn in het belang van de VME, de mede-eigenaars en/of huurders.
 2. De Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode van mede-eigendom en/of huur, en tot 10 jaar nadat de mede-eigendom en/of huur een einde genomen heeft.
 3. De VME verbindt er zich toe om de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens te behouden en veiligheidsmaatregelen te nemen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van de Persoonsgegevens te bekomen.
 4. Elke mede-eigenaar en/of huurder kan steeds inzake krijgen bij de vereniging van mede-eigenaars in de Persoonsgegevens die hem aanbelangen. Onjuiste gegevens worden op eerste verzoek door de vereniging van mede-eigenaars verbeterd.

Elke mede-eigenaar en/of huurder heeft het recht om bepaalde Persoonsgegevens die door de vereniging van mede-eigenaars uitsluitend op basis van toestemming worden verwerkt (bij gebreke aan een wettelijke grondslag) te wissen.

Elke mede-eigenaar en/of huurder heeft tevens het recht om de verwerking van bepaalde Persoonsgegevens te beperken, of bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen.

Elke mede-eigenaar en/of huurder heeft het recht om zijn Persoonsgegevens te verkrijgen of om ze over te dragen aan een nieuwe vereniging van mede-eigenaars.

 1. Bij vragen of bemerkingen omtrent het privacy beleid van de vereniging van mede-eigenaars, kan contact met de vereniging van mede-eigenaars worden opgenomen op het volgende e-mailadres: info@verimass-parte.be

Bij klachten over het privacy beleid van de vereniging van mede-eigenaars, kan de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) worden gecontacteerd.

Opgemaakt in 2 exemplaren waarvan één voor de huurder

Voor ontvangst,

Naam huurder :

Naam eigenaar :

Handtekening :

Datum

REGLEMENT VAN INTERNE ORDE

VME GEBOUWNAAM
ADRES
KBO


DEEL 1 – REGELS INZAKE DE LEEFBAARHEID VAN HET GEBOUW


ARTIKEL 1. toegang tot het gebouw

Elke bewoner zorgt ervoor dat de voordeur van de inkomhall en de toegangspoort tot de autostaanplaatsen/garageboxen vanuit veiligheidsoverwegingen terug gesloten worden.

De toegangsdeur tot het gebouw mag via videofoon of andere slechts geopend worden voor bekenden (ter preventie van inbraak, diefstal, vandalisme en brandstichting). Nalatigheid brengt de veiligheid van alle bewoners in gevaar. Deze deur mag nooit afgesloten worden met de sleutel om een vlotte evacuatie toe te laten tijdens brand.

ARTIKEL 2. gebruik van de gemene delen

Algemeen
In de inkom, de trapzaal, op de overlopen en de gangen mogen geen fietsen, kinderwagens, of om het even welke andere voorwerpen geplaatst worden. De gemene delen van het gebouw moeten altijd vrij blijven. In de gemene delen is het ook verboden om te roken.

Gebruik van de lift
Elke gebruiker zorgt ervoor dat de lift netjes blijft. De lift mag niet gebruikt worden door niet vergezelde kinderen jonger dan 12 jaar. De lift mag niet gebruikt worden om te verhuizen.
Als de lift blokkeert, gebruik de nood bel. Bij gebrekkige werking van de lift, verwittigt men zo snel mogelijk de syndicus (op kantoornummer … of buiten de kantooruren op noodnummer …).

Gebruik van de garage
Het is enkel toegelaten om voertuigen te parkeren op de daarvoor voorziene staanplaatsen. Enkel bewoners die een staanplaats hebben in de ondergrondse parking mogen hun voertuig stationeren op de voor hen voorziene parkeerplaats.

Het is ten strengste verboden in de garage (privatieve en gemeenschappelijke delen):

 1. met fietsen, moto’s enz. rond te rijden
 2. kinderen te laten spelen
 3. te roken, of er lucifers of lichtgevende materialen met vrije vlam te ontsteken
 4. benzine, olie, ontplofbare, onwelriekende, ongezonde, schadelijke of andere ontvlambare producten te stapelen
 5. te parkeren in de in- of uitrij of op de plaatsen voorzien om te manoeuvreren
 6. voertuigen met gasinstallatie te parkeren
 7. de garagelokalen te bevuilen met vuilnis van welke aard ook.

Gebruik van de gemene fietsenberging
De fietsenberging dient enkel om fietsen in te plaatsen en is geen opslagruimte voor groot huisvuil of ander materiaal.

Gebruik afvoerleidingen
Bewoners zullen afvoeren behoorlijk gebruiken en verstoppingen vermijden door vloeibare wasmiddelen te gebruiken. Het is ten strengste verboden hygiënisch materiaal zoals tampons, maandverbanden en vochtige doekjes door te spoelen via sanitaire afvoeren of etensresten, braad- of frietvet weg te gieten in de gemeenschappelijke afvoeren van het gebouw via gootsteen, uitgietbakken of toilet.


ARTIKEL 3. Huisvuil

Het huishoudelijk afval moet in de correcte afvalcontainer in het afvallokaal worden gesorteerd. Er mag geen huisvuil in de kelders, inkom of voor de garagepoort worden neergelegd.
Voor alle andere afval kan men terecht in het containerpark van de gemeente. Openingsuren zijn terug te vinden op de website van de gemeente.

ARTIKEL 4. lawaaihinder

De bewoners worden verondersteld alles te doen wat nodig is om de buren niet te storen, zowel overdag als ’s nachts.
Tussen 22 uur en 7 uur mag absoluut geen lawaai de rust verstoren. Iedere bewoner zal zorg dragen voor beperking van geluidshinder bij gebruik van radio, televisie, muziekinstrumenten en andere elektrische toestellen en absoluut geen lawaai maken in de gemene delen.

ARTIKEL 5. Huisdieren

Kleine huisdieren zijn in het gebouw toegelaten in zoverre ze andere bewoners niet hinderen (lawaai, reuk of andere ongemakken). Exotische dieren zijn verboden. Het houden van andere soorten huisdieren kan enkel mits schriftelijke toestemming van de andere mede-eigenaars.
Ingeval van overlast zal de Algemene Vergadering met de vereiste meerderheid van stemmen mogen beslissen het betrokken dier niet langer toe te laten.

ARTIKEL 6. netheid van het gebouw

Het is verboden in de gemene delen van het gebouw privé-karweien van welke aard ook uit te voeren, door de ramen en op de terrassen tapijten en bed- en tafellinnen uit te kloppen of eender wat naar beneden te gooien, auto’s of andere rijwielen te wassen in de garageruimte en in/op andere gemene delen.
Ook dient al het nodige te worden gedaan om deze ruimten proper te houden. Wie de gemene delen bevuilt, wordt verzocht deze onmiddellijk zelf schoon te maken.

ARTIKEL 7. orde in de inkomhal/trappenhal

Iedereen moet het nodige doen om de inkom -en trappenhallen proper en ordelijk te houden. De brievenbussen dienen tijdig gelicht te worden. Elke bewoner dient er zelf voor te zorgen dat overtollig en/of ongewenst reclamedrukwerk opgeruimd wordt. Het drukwerk op de grond gooien is verboden.
Het is verboden berichten of affiches in de inkomhal op te hangen zonder voorafgaandelijke toestemming van de syndicus. Er mag niets (ook geen fietsen) in de inkom en traphallen geplaatst worden. Naamplaatsjes aan brievenbussen, parlofoons, lift,… worden bij de syndicus besteld teneinde de uniformiteit te behouden. De kosten zijn ten laste van de bewoners.

ARTIKEL 8. verhuizingen

Het naar boven brengen van grote en/of zware voorwerpen dient uitsluitend te gebeuren met een liftladder. Bij transport van goederen, vooral van verhuizingen, dienen alle maatregelen genomen te worden ter voorkoming van schade aan de stoep, de inkomhallen, ingangen en trapzalen. Elke verhuis moet verplicht gemeld worden aan de syndicus. Elke nieuwe bewoner (eigenaar of huurder) dient zich bij de syndicus bekend te maken.

ARTIKEL 9. uitzicht van het gebouw

Aan het algemeen uitzicht van het gebouw mag niets gewijzigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene vergadering.
Aan ramen, terrassen en borstweringen mogen geen voorwerpen hangen of zichtbaar zijn die het ordelijk en esthetisch uitzicht van het gebouw kunnen schaden.

ARTIKEL 10. veiligheid – diefstal

Iedere bewoner wordt verzocht de inkomdeur en sasdeur steeds te sluiten. Het is echter verboden deze deuren slotvast te draaien omdat dit voor problemen kan zorgen bij het verlenen van toegang aan hulpdiensten (brandweer, politie, dokter, enz.) Iedere bewoner zal er op toezien de sasdeur enkel te openen voor eigen bezoek.

Het is verboden ontvlambare, ontplofbare of geurverspreidende stoffen in het gebouw binnen te brengen.

Het is verboden rubberen gasleidingen of buigbare buizen aan te wenden; hiervoor mag geen enkele gedoogzaamheid, zelfs met de tijd, een verworven recht worden.

ARTIKEL 11. algemene inlichtingen

De eigenaars-verhuurders zijn verplicht hun huurders in te lichten over en hun huurcontract aan te passen aan de bepalingen van de basisakte, reglement van mede-eigendom en het reglement van interne orde.
De naam van de huurders en de datum van verhuring moeten voorafgaandelijk aan de syndicus worden medegedeeld.

De mede-eigenaars en de huurders van het gebouw bewonen en maken er gebruik “als een goede huisvader”. Bij langdurige afwezigheid of verlof is het raadzaam de syndicus in te lichten en eventueel een contactpersoon door te geven die indien nodig toegang tot uw appartement kan verlenen of een sleutel aan de syndicus af te geven.
Alle klachten, vragen of meldingen die de gemeenschap aanbelangen dienen SCHRIFTELIJK (per brief of per e-mail) te worden gericht aan de SYNDICUS van het gebouw.


DEEL 2 – WETTELIJKE BEPALINGEN

A. Regels m.b.t. de bijeenroeping, werkwijze en bevoegdheid van de Algemene Vergadering

ARTIKEL 12. werkwijze van de algemene vergadering

Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de beraadslagingen.
In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel of ingeval de eigendom van een privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen, geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn. Wanneer één van de belanghebbenden en zijn wettelijke of conventionele vertegenwoordiger niet kunnen deelnemen aan de aanwijzing van een lasthebber wijzen de andere belanghebbenden rechtsgeldig een lasthebber aan. Deze laatste wordt opgeroepen voor de algemene vergaderingen, oefent het recht van deelname aan de beraadslagingen ervan uit en ontvangt alle documenten die afkomstig zijn van de vereniging van mede-eigenaars. De belanghebbenden delen de syndicus schriftelijk de identiteit van hun lasthebber mee.

De syndicus houdt jaarlijks een algemene vergadering tijdens de vastgelegde periode tussen ……… en ……………of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen.

Tevens houdt de syndicus een algemene vergadering op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Dit verzoek wordt bij ter post aangetekende brief aan de syndicus gericht, die binnen de dertig dagen na de ontvangst van het verzoek de bijeenroeping verzendt aan de mede-eigenaars. Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen.

ARTIKEL 13. Bijeenroeping van de algemene vergadering

De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd. De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars of van de raad van mede-eigendom, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het dit reglement van interne orde bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden. De bijeenroeping vermeldt volgens nadere regels waar de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd.

De bijeenroeping geschiedt bij een ter post aangetekende brief, tenzij de geadresseerden individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden geacht geldig te zijn. Behalve in spoedeisende gevallen wordt de bijeenroeping ten minste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering ter kennis gebracht.

ARTIKEL 14. Voorzitter en secretaris van de algemene vergadering

De algemene vergadering wordt door een mede-eigenaar voorgezeten. De voorzitter ‘leidt’ de vergadering naar vorm, procedure, verloop en orde , terwijl de syndicus de inhoudelijke taken invult.

Bij ontstentenis van een kandidaat of indien de algemene vergadering na twee stemronden niet tot de aanduiding van deze bureauleden kan overgaan, wordt van rechtswege voorzitter van de vergadering, de persoonlijk aanwezige mede-eigenaar die het grootst aantal aandelen in de gemeenschappelijke delen bezit, en, indien verscheidene mede-eigenaars een zelfde aantal aandelen bezit, de oudste van hen in jaren.

Naast de aanstelling van een voorzitter moet tevens een secretaris van de vergadering worden aangesteld. De algemene vergadering kan met de vereiste meerderheid beslissen om de syndicus aan te duiden als secretaris.

ARTIKEL 15. Aanwezigheidsvereiste op de algemene vergadering

De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.

Niettemin beraadslaagt de algemene vergadering ook rechtsgeldig wanneer de mede-eigenaars die aanwezig of vertegenwoordigd zijn aan het begin van de algemene vergadering, meer dan drie vierde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen.

Indien geen van beide quorums wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering na het verstrijken van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van mede-eigendom waarvan ze houder zijn.

ARTIKEL 16. Volmachten op de algemene vergadering

Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering.

Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door haar in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd.

De volmacht vermeldt de naam van de lasthebber.

De volmacht kan algemeen of specifiek zijn en mag slechts gelden voor één algemene vergadering, tenzij gebruik wordt gemaakt van een algemene of specifieke notariële volmacht. Een volmacht verleend voor een algemene vergadering geldt ook voor de algemene vergadering die georganiseerd wordt omdat voor de eerste algemene vergadering het quorum niet werd bereikt, tenzij anders bepaald.

Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lastgever of lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken.

Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden. Een lasthebber mag evenwel meer dan drie volmachten krijgen als het totaal van de stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn volmachtgevers niet meer dan 10 % bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels van de mede-eigendom.

ARTIKEL 17. stemming op de algemene vergadering

Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen.

Wanneer het reglement van mede-eigendom de lasten van een gemeenschappelijk deel van het gebouw of van de groep van gebouwen uitsluitend ten laste legt van bepaalde mede-eigenaars, nemen enkel die mede-eigenaars deel aan de stemming op voorwaarde dat die beslissingen het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom niet in het gedrang brengen. Elk van hen stemt met een aantal stemmen naar evenredigheid van zijn aandeel in voornoemde lasten.

De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist.

Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL 18. Bevoegdheden – meerderheden algemene vergadering

De algemene vergadering beslist:
1° bij meerderheid van twee derde van de stemmen:
a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van
de gemeenschappelijke gedeelten betreft, onverminderd artikel 3.85, § 2;
b) over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van de wettelijk opgelegde werken en de werken tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer, waartoe kan worden besloten bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars, onverminderd artikel 3.89, § 5, 2° ;
c) over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel 3.89, § 5, 2°, bedoelde daden;
d) met bijzondere motivering, over de werken aan bepaalde privatieve delen, die, om economische of technische redenen, zullen worden uitgevoerd door de vereniging van mede-eigenaars.
Deze beslissing wijzigt geenszins de verdeling van de kosten voor deze werken over de mede-eigenaars.
2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:
a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;
b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan;
c) over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging;
d) over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden;
e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen. Dit omvat ook de wijziging van de zakelijke gebruiksrechten ten voordele van één mede-eigenaar op de gemeenschappelijke delen, op voorwaarde dat dit gemotiveerd wordt door het rechtmatig belang van de vereniging van mede-eigenaars, in voorkomend geval, tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die zulks mocht veroorzaken;
f) over de wijziging van de statuten in functie van artikel 3.84, vierde lid;
g) over de verdeling van een kavel of over de volledige of gedeeltelijke vereniging van twee of meer kavels;
h) onder voorbehoud van artikel 3.92, § 1, zesde lid, over de volledige afbraak en heropbouw van het gebouw om redenen van hygiëne of veiligheid of wanneer de kostprijs voor de aanpassing van het gebouw aan de wettelijke bepalingen buitensporig zou zijn. In dit geval kan een mede-eigenaar tegen vergoeding afstand doen van zijn kavel ten gunste van de andere mede-eigenaars, indien de waarde van de kavel lager is dan het aandeel dat hij moet betalen in de totale kosten van de werken. Bij gebrek aan overeenstemming wordt de vergoeding door de rechter vastgesteld op basis van de actuele marktwaarde van de betrokken kavel, zonder rekening te houden met de beslissing van de algemene vergadering.
§ 2. In geval van gehele of gedeeltelijke vernietiging, worden de vergoedingen die in de plaats komen van het vernietigde onroerend goed bij voorrang aangewend voor de heropbouw ervan, indien daartoe beslist wordt.
Onverminderd de vorderingen ingesteld tegen de mede-eigenaar, de bewoner of de derde, die aansprakelijk is voor het schadegeval, zijn de mede-eigenaars verplicht in geval van heropbouw of herstel bij te dragen in de kosten, naar evenredigheid van hun aandeel in de mede-eigendom.
§ 3. Er wordt met eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars beslist over elke wijziging van verdeling van de aandelen van de mede-eigendom, middels de overlegging van een verslag zoals bepaald in artikel 3.85, § 1, tweede lid.
Wanneer de algemene vergadering echter, met de door de wet vereiste meerderheid, besluit tot de werken, de verdeling of de vereniging van kavels of daden van beschikking, kan zij, met dezelfde gekwalificeerde meerderheid, beslissen over de wijziging van de verdeling van de aandelen van medeeigendom in geval die wijziging noodzakelijk is.

ARTIKEL 19. Notulen van de Algemene Vergadering

De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden.
Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.
De leden van de vereniging van mede-eigenaars kunnen, met eenparigheid, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
De syndicus neemt binnen dertig dagen na de algemene vergadering de beslissingen bedoeld in de paragrafen 10 en 11 op in het register bedoeld in artikel 3.93, § 4, en bezorgt die binnen diezelfde termijn aan elke titularis van een zakelijk recht op een kavel die, in voorkomend geval krachtens artikel 3.87, § 1, tweede lid, stemrecht heeft in de algemene vergadering en aan de andere syndici. Als een van hen het proces-verbaal niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, brengt hij de syndicus daarvan schriftelijk op de hoogte.

ARTIKEL 20. Mededinging

Op de Algemene Vergadering werd volgend bedrag vastgelegd van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel 3.89, § 5, 2° BW, bedoelde daden (zijnde alle bewarende maatregelen en alle daden van voorlopig beheer):
EUR … – beslissing Algemene Vergadering d.d. …

Voor opdrachten en contracten boven dit bedrag zal de syndicus meerdere kostenramingen voorleggen, op grond van een vooraf opgemaakt bestek.

ARTIKEL 21. bijstand op de algemene vergadering

Een mede-eigenaar kan zich laten bijstaan door één persoon op voorwaarde dat hij de syndicus ten minste vier werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering daarvan bij aangetekende zending in kennis stelt. Deze persoon mag tijdens de algemene vergadering de discussie niet leiden, noch ze monopoliseren.

B. Regels m.b.t. de syndicus

ARTIKEL 22. de syndicus

22.1 Benoeming van de syndicus en publicatie

De syndicus wordt benoemd door de algemene vergadering of, bij ontstentenis daarvan, bij beslissing van de rechter, op verzoek van iedere mede-eigenaar of van iedere belanghebbende derde.
De bepalingen met betrekking tot de relatie tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst.

Het mandaat van de syndicus mag niet langer zijn dan drie jaar, maar kan worden hernieuwd door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Het feit dat het mandaat van de syndicus niet wordt vernieuwd, geeft op zich geen aanleiding tot een vergoeding.
Onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, kan hij geen verbintenissen aangaan voor een termijn die de duur van zijn mandaat te boven gaat.

Een uittreksel uit de akte betreffende de aanstelling of benoeming van de syndicus wordt binnen acht dagen te rekenen van de datum waarop zijn opdracht een aanvang neemt, op onveranderlijke wijze en zodanig dat het op ieder tijdstip zichtbaar is, aangeplakt aan de ingang van het gebouw waar de zetel van de vereniging van mede-eigenaars gevestigd is.

Behalve de datum van de aanstelling of de benoeming, bevat het uittreksel de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de syndicus, of indien het gaat om een vennootschap, haar rechtsvorm, haar naam, haar maatschappelijke zetel, alsmede haar ondernemingsnummer indien de onderneming ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het uittreksel moet worden aangevuld met alle andere aanwijzingen die het iedere belanghebbende mogelijk maken onverwijld met de syndicus in contact te treden, met name de plaats waar het reglement van interne orde en het register met de beslissingen van de algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd. De aanplakking van het uittreksel moet geschieden door toedoen van de syndicus.

Conform artikel 3.89, §2 BW moet de aanstelling/benoeming van de syndicus tevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen worden bekendgemaakt.
De vereniging van mede-eigenaars of haar syndicus moeten een aanvraag tot inschrijving indienen bij
een ondernemingsloket naar keuze en dit ten laatste op de werkdag, die de dag waarop de opdracht
van de syndicus een aanvang neemt, voorafgaat. Uitzondering hierop is het geval waarin de beslissing
tot aanstelling of benoeming minder dan acht werkdagen werd genomen voor de dag waarop zijn
opdracht aanvangt. In dit laatste geval moet de inschrijving plaatsgrijpen binnen acht werkdagen na
het nemen van de beslissing tot aanstelling of benoeming. Naast een aanvraag tot inschrijving dient tevens elke wijziging of doorhaling van de gegevens worden
medegedeeld aan het ondernemingsloket naar keuze, met aanduiding van de datum waarop de
wijziging of doorhaling in voege treedt. De mededeling dient te gebeuren volgens dezelfde procedure
als bij de aanvraag van een inschrijving.
Voor elke aanvraag, wijziging of doorhaling dient een inschrijvingsrecht
door de vereniging van mede-eigenaars te worden betaald. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

22.2 Takenpakket van de syndicus

De syndicus heeft tot opdracht:
1. de beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen, uit te voeren en te laten uitvoeren;

2. alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stellen;

3. het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars te beheren; voor zover als mogelijk dient dit vermogen in zijn geheel geplaatst te worden op diverse rekeningen, waaronder verplicht een afzonderlijke rekening voor het werkkapitaal en een afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal; al deze rekeningen moeten op naam van de vereniging van mede-eigenaars worden geplaatst;

4. de vereniging van mede-eigenaars, zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken, te vertegenwoordigen; Behoudens andersluidende bepalingen in de wet, wordt aangetekende briefwisseling, op straffe van nietigheid, geadresseerd aan de woonplaats, of bij ontstentenis daarvan, aan de verblijfplaats of de maatschappelijk zetel van de syndicus en aan de zetel van de vereniging van mede-eigenaars.

5. de lijst van de schulden bedoeld in artikel 3.94, § 2, over te leggen binnen dertig dagen te rekenen van het verzoek van de notaris;

6. aan elke persoon, die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, de datum van de vergaderingen mede te delen om hem in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten te formuleren. Deze zullen als zodanig aan de vergadering worden medegedeeld. De mededeling wordt aangeplakt op een goed zichtbare plaats in de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

7. indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering te overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, van een historiek van de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken die de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen van de mede-eigendom terug te vinden is;

8 een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt, alsook het bewijs van die verzekering te leveren; in geval van een mandaat om niet, wordt die verzekering aangegaan op kosten van de vereniging van mede-eigenaars;

9. het de mede-eigenaars mogelijk maken inzage te nemen van alle niet private documenten of gegevens over de mede-eigendom
10/ desgevallend, het postinterventie-dossier te bewaren op de wijze die door de Koning is vastgesteld;

11. ten behoeve van de in artikel 3.88, § 1, 1°, c, bedoelde mededinging meerdere kostenramingen voor te leggen.

12. aan de gewone algemene vergadering een evaluatierapport voor te leggen in verband met de overeenkomsten voor geregeld verrichte leveringen;
13. de algemene vergadering vooraf om toestemming te verzoeken voor alle overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus, diens aangestelden, naaste familieleden, bloedverwanten of aanverwanten tot en met de derde graad, dan wel die van zijn of haar echtgeno(o)t(e) tot in dezelfde graad; hetzelfde geldt voor de overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en een onderneming waarvan de hierboven vermelde personen eigenaar zijn of in het kapitaal waarvan ze een aandeel bezitten, een onderneming waarin zij directiefuncties of toezichthoudende functies bekleden, dan wel een onderneming waarbij zij als loontrekkende in dienst zijn of waarin zij zijn aangesteld; indien de syndicus een rechtspersoon is, mag hij, zonder daartoe specifiek te zijn gemachtigd bij wege van een beslissing van de algemene vergadering, geen overeenkomst voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars sluiten met een onderneming die direct of indirect een aandeel bezit in zijn kapitaal;

14. de lijst en de persoonsgegevens bij te werken van wie gerechtigd is deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering, en de mede-eigenaars op hun eerste verzoek en de notaris indien hij de syndicus hiertoe verzoekt in het kader van de overschrijving van akten die overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851 op het bevoegde kantoor van de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie worden overgeschreven, de naam, het adres, de gedeelten en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars te bezorgen;

15. de boekhouding van de vereniging van mede-eigen aars te voeren op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze, volgens het door de Koning op te stellen minimum genormaliseerd rekeningenstelsel.

16. de begrotingsraming voor te bereiden voor de lopende uitgaven voor het onderhoud, de werking en het beheer van de gemeenschappelijke delen en de gemeenschappelijke uitrusting van het gebouw, alsook een begrotingsraming voor te bereiden voor de buitengewone te verwachten kosten; die begrotingsramingen worden jaarlijks ter stemming voorgelegd aan de vereniging van mede-eigenaars; zij worden toegevoegd aan de agenda van de algemene vergadering die over die begrotingen moet stemmen.

De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn beheer; hij kan zijn bevoegdheid niet overdragen dan met de toestemming van de algemene vergadering en slechts voor een beperkte duur of voor welomschreven doeleinden.

22.3 Voortijdige beëindiging van de overeenkomst met de syndicus

De Algemene Vergadering kan de syndicus te allen tijde ontslaan. De vereniging van mede-eigenaars mag de syndicus in principe kosteloos, zonder opgave van enige reden en zonder opzegtermijn ontslaan, behoudens afwijkend beding in het syndicuscontract.

22.4 Verplichtingen van de syndicus bij het einde van zijn opdracht

Indien het mandaat als syndicus op om het even welke wijze een einde heeft genomen, zal hij binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, van een historiek van de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken die de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen van de mede-eigendom terug te vinden is.

C. Regels m.b.t. de commissaris van de rekeningen

ARTIKEL 23. commissaris van de rekeningen

De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan, belast met de controle van de rekeningen en de boekhouding van de vereniging. De commissaris van de rekeningen brengt verslag uit aan de algemene vergadering.

Bevoegdheden en werkingsregels :
1. Omschrijving van de verplichtingen/opdracht van de commissaris:

Jaarlijks zal de commissaris van de rekeningen zich, op afspraak, kunnen aanbieden op het kantoor van de syndicus om alle boekhoudkundige stukken (facturen, kostennota’s, bankafschriften, boekhoudkundige documenten, …) in te kijken.

Bij vragen of onduidelijkheden kan de commissaris eventuele ontbrekende informatie of verduidelijkingen opvragen bij de syndicus, die er zich toe engageert om op korte termijn (minstens voor de algemene vergadering waarop de rekeningen ter goedkeuring voorgelegd worden) de noodzakelijke inlichtingen aan de commissaris te bezorgen. De commissaris van de rekeningen maakt een schriftelijk verslag op over zijn vaststellingen en brengt hierover, zo noodzakelijk, mondeling verslag uit aan de mede-eigenaars tijdens de algemene vergadering.

2. Het mandaat kan bezoldigd zijn.

D. Regels m.b.t. de Raad van mede-eigendom

ARTIKEL 24. raad van mede-eigendom

In elk gebouw of elke groep van gebouwen met minstens twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt verplicht door de algemene vergadering een raad van mede-eigendom opgericht.

In de gebouwen of groepen van gebouwen met minder dan twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, kan de algemene vergadering met een volstrekte meerderheid van de stemmen beslissen tot oprichting van een raad van mede-eigendom.

Werkingsregels:
1. De raad van mede-eigendom controleert de taken van de syndicus.
2. De algemene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid over de benoeming van de leden van de raad van mede-eigendom, zulks voor elk lid afzonderlijk. Het mandaat van de leden van de raad van mede-eigendom loopt tot de volgende gewone algemene vergadering en is hernieuwbaar.
3. Het mandaat kan bezoldigd worden.
4. Taken en verslaggeving:
Om zijn opdracht uit te voeren kan de raad van mede-eigendom, na de syndicus op de hoogte te hebben gebracht, kennis nemen en kopie maken van alle stukken of documenten die verband houden met het beheer van laatstgenoemde of die van belang zijn voor de mede-eigendom.
Hij kan andere opdrachten of bevoegdheidsdelegaties krijgen in de mate dat de algemene vergadering daartoe beslist met een meerderheid van twee derde van de stemmen en zulks geen afbreuk doet aan de wettelijke bevoegdheden van de syndicus, de algemene vergadering en de commissaris inzake de rekeningen. Een door de algemene vergadering verleende opdracht of bevoegdheidsdelegatie mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één jaar.

De raad brengt verslag uit over haar activiteiten.

ARTIKEL 25. inzagemogelijkheid van de mede-eigenaars

De syndicus moet de mogelijkheid creëren voor alle mede-eigenaars om inzage te nemen van alle niet-private documenten of gegevens over de mede-eigendom.
Het ter beschikking stellen van de documenten zal gebeuren op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars of op de plaats waar de syndicus is gevestigd. De syndicus maag hiervoor een vergoeding aanrekenen.
Om organisatorische redenen dient de mede-eigenaar hiertoe voorafgaand een afspraak te maken met de syndicus of dossierbeheerder.
Heel wat informatie wordt ook via digitale weg / online platform ter beschikking gesteld. In dit laatste geval bekomt de mede-eigenaar op eenvoudig verzoek de noodzakelijke inloggegevens om hiertoe toegang te krijgen.

DEEL 3 – PRIVACYBELEID VME

1. Dit privacy beleid legt uit hoe de VME omgaat met de persoonsgegevens van de mede-eigenaars en/of huurders van de privatieve delen (hierna de Persoonsgegevens).
De vereniging van mede-eigenaars conformeert zich hiermee aan (i) de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming – beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) (ii) de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en (iii) de adviezen en aanbevelingen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

2. De vereniging van mede-eigenaars verwerkt uitsluitend Persoonsgegevens die haar door de mede-eigenaars (en/of huurders) zijn meegedeeld.

3. De Persoonsgegevens worden door de vereniging van mede-eigenaars verwerkt voor het beheer van de gemene delen (waaronder de oproeping voor de algemene vergadering), alsook om dringende interventies van derden in het belang van VME, de mede-eigenaars en/of huurders mogelijk te maken.

Een aanvullende grondslag voor deze verwerking is de toestemming van de mede-eigenaars (door de goedkeuring van het reglement van interne orde) als van de huurders (door het goedkeuren van het huurcontract waarin verwezen wordt naar het reglement van interne orde).

4. De Persoonsgegevens worden meegedeeld aan de syndicus van de vereniging van mede-eigenaars. De Persoonsgegevens worden tevens meegedeeld aan derden in geval dringende interventies nodig zijn in het belang van de VME, de mede-eigenaars en/of huurders.

5. De Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode van mede-eigendom en/of huur, en tot 10 jaar nadat de mede-eigendom en/of huur een einde genomen heeft.

6. De VME verbindt er zich toe om de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens te behouden en veiligheidsmaatregelen te nemen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van de Persoonsgegevens te bekomen.

7. Elke mede-eigenaar en/of huurder kan steeds inzake krijgen bij de vereniging van mede-eigenaars in de Persoonsgegevens die hem aanbelangen. Onjuiste gegevens worden op eerste verzoek door de vereniging van mede-eigenaars verbeterd.
Elke mede-eigenaar en/of huurder heeft het recht om bepaalde Persoonsgegevens die door de vereniging van mede-eigenaars uitsluitend op basis van toestemming worden verwerkt (bij gebreke aan een wettelijke grondslag) te wissen.
Elke mede-eigenaar en/of huurder heeft tevens het recht om de verwerking van bepaalde Persoonsgegevens te beperken, of bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen.
Elke mede-eigenaar en/of huurder heeft het recht om zijn Persoonsgegevens te verkrijgen of om ze over te dragen aan een nieuwe vereniging van mede-eigenaars.

8. Bij vragen of bemerkingen omtrent het privacy beleid van de vereniging van mede-eigenaars, kan contact met de vereniging van mede-eigenaars worden opgenomen op het volgende e-mailadres: info@verimass-parte.be
Bij klachten over het privacy beleid van de vereniging van mede-eigenaars, kan de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) worden gecontacteerd.

Opgemaakt in 2 exemplaren waarvan één voor de huurder
Voor ontvangst,

Naam huurder :

Naam eigenaar :

Handtekening :

Datum

Link 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

RIO – VME Residentie Darwin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?